Skattemeldingen 2020 – kompensasjonsordningene

I denne utgaven av Nytt fra revisor finner du nyttige tips og råd for utarbeidelse av skattemeldingen. I tillegg har vi laget en kort oversikt over de siste og viktigste endringene i de forskjellige kompensasjonsordningene.

Skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister
Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april. Skatteoppgjøret utbetales fortløpende, men vil ikke komme før tidligst i slutten av juni hvis du ikke leverer/bekrefter den forhåndsutfylte skattemeldingen. Sjekk fradragsveilederen og hvilke feil som går igjen når skattytere skal levere skattemeldingen.
Les mer

Skattemeldingen for personlig næringsdrivende
Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende er 31. mai hvert år, men for inntektsåret 2020 kan næringsdrivende søke om utsettelse inntil 20. august 2021.
Les mer

Skattemeldingen for selskaper
Fristen for å levere skattemelding med vedlegg er 31. mai. Denne fristen gjelder også selskaper med deltakerfastsetting (ANS, DA, KS mv.) og deltakere i slike selskaper.
Selskaper kan for inntektsåret 2020 søke om utsettelse inntil 20. august 2021.
Les mer

Vedlegg til skattemeldingen – næringsdrivende/selskaper
Med unntak av de som leverer næringsrapport skatt, må alle næringsdrivende og selskaper også legge ved næringsoppgave.
Les mer

Mer om utsettelse med leveringen
Normalt kan næringsdrivende søke om 30 dagers utsettelse, dvs. inntil 30. juni, men næringsdrivende og selskaper kan for 2020 søke om utsettelse fra 31. mai til 20. august 2021.
Les mer

Skatteoppgjøret
Mange lønnstagere og pensjonister har allerede fått skatteoppgjøret, mens næringsdrivende og deres ektefeller får skatteoppgjøret mellom august og midten av oktober. Selskaper får skatteoppgjøret i oktober.
Les mer

Feil i skatteoppgjøret
Som hovedregel kan man selv endre skattemeldingen for de tre siste inntektsårene, selv om leveringsfristen er passert. Fristen for å sende endringsmelding er tre år etter utløpet av fristen for å levere skattemelding.
Les mer

Utsatt betaling
Som en av tiltakspakkene i forbindelse med koronapandemien ble det innført en forenklet ordning for søknad om betalingsutsettelse.
Les mer

Sanksjoner – tvangsmulkt og tilleggsskatt
Hvis skattemeldingen ikke leveres innen fristen kan man bli ilagt en sanksjon i form av såkalt tvangsmulkt, mens det kan ilegges tilleggsskatt dersom det gis uriktige eller ufullstendige opplysninger.
Les mer

Nytt om kompensasjonsordningene
Her kan du blant annet lese om når du må sende inn ny søknad, endret søknadsfrist, klageadgang, kompensasjon for tapt varelager, tilskudd for merkostnader til innreisekarantene, frist for bekreftelse av søknader, lønnsstøtteordning for å ta permitterte tilbake til jobb.
Les mer

 

Nyttige linker på vår hjemmeside:
Aktuelle satser 
Faglige nyheter fra Revisorforeningen 
Infoskriv 
Våre ansatte 

Ta gjerne kontakt dersom det ønskes ytterligere opplysninger.

 

Infoskrivet er utarbeidet av revisorforeningen på vegne av sine medlemsbedrifter: