Tiltak for å redusere bruken av kontante betalingsmidler
I følge lovendringene som er vedtatt å gjelde fra 1. januar 2011, gis det ikke inntektsfradrag etter skatteloven eller fradrag for inngående avgift etter merverdiavgiftsloven for kostnader som ikke er betalt via bank, hvis beløpet er over kr 10 000 til en leverandør i løpet av et år. Lovendringer innebærer også at den som kjøper tjenester eller varer sammen med tjenester, kan bli gjort medansvarlig for skatt og merverdiavgift som er unndratt av den som leverer tjenesten. Medvirkeransvaret gjelder for omsetning der kjøpesummen overstiger kr 10 000 og kjøperen ikke har betalt via bank. Verdsettelse av fast eiendom i næring
Ny verdsettelse basert på anslått markedsverdi og kvm-sats for boligeiendommer er vedtatt med virkning fra inntektsåret 2010 uansett om de eies privat eller i næring.

Det er etablert en sjablon for kvm-pris som varierer med boligens geografiske beliggenhet, alder, størrelse og type (enebolig, småhus eller leilighet). Sjablonen baserer seg på prisstatistikk for omsatte boliger og oppdateres årlig.

Utleie av fritidseiendom i næring skal som tidligere, følge reglene for verdsettelse av næringseiendom. Skille mellom bolig- og fritidseiendom avgjøres av hva eiendommen står registrert som i grunnboken.

I motsetning til skille mellom bolig- og fritidseiendom er det bruken som avgjør om eiendommen er å anse som næringseiendom eller bolig. Dette innebærer at boligeiendom som blir benyttet som kontor skal verdsettes etter reglene for næringseiendom.

For næringseiendom som ikke har vært utleid i løpet av inntektsåret skal ligningsverdien fastsettes etter samme prinsipp som for utleid næringseiendom. Med utgangspunkt i selskapenes innrapportering av leieinntekter fra utleid næringseiendom utarbeides det satser for leieinntekter per kvm for ikke utleid næringseiendom. Det er eiendommens status ved utgangen av året som avgjør kvm-prisen ved verdsettelsen av ikke utleid næringseiendom.

I utgangspunktet skal kvm-satsene differensieres etter geografi og bygningstype, men de endelige eiendomskategoriene vil fastsettes i forskrift. Ligningsverdien settes til 40 % av kapitalisert utleieverdi redusert med eierkostnader.

En næringseiendom kan bestå av flere eiendomstyper, lager, kontor, verksted, butikk mv. Kvm-leien bestemmes ut i fra hva eiendommen i hovedsak benyttes til.

Husk den såkalte sikkerhetsventilen som sier at ligningsverdien ikke skal overstige 30 % av markedsverdien for boligeiendom. Ligningsverdien for næringseiendom skal ikke overstige 60 % av eiendommens markedsverdi.

RISK-regulering på aksjer eid av selskaper
Finansdepartementet stadfestet i en uttalelse av 17.09.2010 at det skal tas hensyn til RISK-beløp pr 01.01.06 ved beregningen av gevinst eller tap på aksjer ved beregning av inntekt etter 3%-regelen. Etter skatteloven § 2-38 (6) skal 3 % av inntekter som omfattes av fritaksmetoden regnes som skattepliktig inntekt. 3%-regelen som ble innført fra 07/10/08 innebærer at selskapsaksjonærer må beregne gevinst eller tap ved realisasjon av aksjer som omfattes av fritaksmetoden.

Det uttales videre at det ikke gjelder spesielle fristregler for å fastsette RISK-regulerte inngangsverdier for selskapsaksjonærer. Etter departementets oppfatning skal inngangsverdi for selskapsaksjonærer fastsettes i forbindelse med beregning av gevinst eller tap ved realisasjon av aksjer.

Årsavslutningen
Dokumentasjon av balansen
Bokføringsloven stiller særskilt krav til at selskapet selv (regnskapskontoret hvis det benyttes), utarbeider dokumentasjon av balansepostene.

Reglene for dokumentasjon av varelager er detaljerte og må følges.

Dokumentasjon av varelager skal inneholde en spesifisert oppstilling over varens art, kvantum (med angivelse av måleenhet) og verdi for hver enkelt vare, samt en summeringskolonne for de spesifiserte verdiene. Beregningsmåten for de spesifiserte verdiene, skal fremgå av dokumentasjonen. Den regnskapsmessige og skattemessige verdien av varelageret skal fremgå av dokumentasjonen. Originale lister på papir er oppbevaringspliktige og skal være datert samt signert av den som har foretatt tellingen.

De som har varer/prosjekter i arbeid ved årsskiftet må utarbeide oversikt over disse. Oversikten skal underbygges med prosjektregnskap, kalkyler eller lignende. Er det gitt pristilbud må dette fremgå sammen med ferdigstillingsgrad. Plikten til å føre prosjektregnskap gjelder for alle prosjekter med anbudspris/antatt omsetningsverdi over kr 300 000 ekskl mva. Prosjektregnskapet må være integrert i hovedregnskapet.

Dokumentasjon av bankinnskudd og lånegjeld skal inneholde oppgaver fra finansinstitusjoner over mellomværende. Kontantbeholdning skal telles ved årets slutt. Opptellingen skal dokumenteres og det skal fremgå hvem som har foretatt opptellingen og på hvilket tidspunkt. Eventuelle differanser skal forklares.

Finansielle instrumenter som er registrert i et verdipapirregister skal dokumenteres med VPS-oppgaver. Finansielle plasseringer som er klassifisert som omløpsmiddel, inngår i en handelsportefølje, omsettes på børs og har god eierspredning og likviditet skal etter hovedregelen vurderes til virkelig verdi. Store enkeltposter som ikke kan omsettes uten at det påvirker markedsprisen, skal ikke vurderes til markedsverdi. Øvrige finansielle omløpsmidler skal som hovedregel vurderes til det laveste av kostpris og virkelig verdi. Små selskaper kan velge å benytte kostprinsippet ved sine vurderinger.

Kundefordringer må vurderes med tanke på om de er reelle og inndrivbare.

Dokumentasjon av avsetninger, av- og nedskrivninger som er verdsatt etter vurdering skal minst omfatte opplysninger om beregningsmetode og de forutsetninger som beregningen bygger på.

Bokføringsloven med forskrifter trådte i kraft for samtlige regnskapspliktige fra 01/01/06. Sjekkliste finner du her.

Ta gjerne kontakt dersom det ønskes ytterligere opplysninger.

Vi ønsker alle våre kunder og kontakter
en riktig god julefeiring og et godt nytt år!

Kontakt oss >>