Støtteordningene som fortsatt gjelder
Flere av de midlertidige tilskudds- og støtteordningene som myndighetene opprettet for å avhjelpe de økonomiske virkningene av koronautbruddet gjelder fortsatt. I dette nyhetsbrevet gir vi en kort oversikt over de viktigste ordningene som fortsatt gjelder.

Du kan finne en komplett oversikt over myndighetens støttetiltak på nettsidene til Revisorforeningen.
Les mer


Kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall
Ordningen går ut på at staten dekker en del av foretakets faste uunngåelige kostnader for foretak som har opplevd et stort omsetningsfall på grunn av koronasituasjonen. Ordningen er forlenget, i første omgang ut februar 2021.
Les mer


Kompensasjonsordningen – start forberedelsene nå!
Planlegger du å søke om kompensasjon for stort omsetningsfall i perioden fra september 2020 frem til februar 2021, bør du starte forberedelsene allerede nå. Godt forarbeid vil forenkle den videre prosessen og sikre raskere utbetaling.
Les mer


Inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere
Ordningen skal gi inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Kompensasjonen gir også rett til sykepenger, stønad ved barns og andre nærståendes sykdom og stønad ved svangerskap, fødsel og adopsjon.
Les mer

Lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb
Ordningen innebærer at bedrifter gis et kontanttilskudd på inntil kr 15 000 pr. ansatt pr. måned som tas tilbake fra permittering. Ordningen omfatter også ideelle skattefrie organisasjoner og stiftelser, men for disse skal støtten være maksimalt kr 10 000 pr. ansatt pr. måned. Det er vedtatt ny runde med lønnsstøtte for oktober, november og desember.
Les mer

 

Tilskudd for merkostnader til innreisekarantene
Ordningen innebærer at man kan søke tilskudd til merutgifter til innreisekarantene for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som i stedet for bruk av karantenehotell selv sørger for egnet oppholdssted. Den skal i første omgang gjelde for perioden 1. november 2020 til 28. februar 2021.
Les mer

Utsatt betaling av skatt og avgift
Det er åpnet for å kunne søke skatteetaten om utsatt betaling av forfalt skatt. Ordningen gjelder foreløpig ut februar 2021.
Les mer

Statlig garantiordning for lån
Lånegarantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av lån til bedrifter som på grunn av Covid-19-utbruddet står overfor en akutt likviditetsmangel. Små og mellomstore bedrifter kan låne opptil 50 millioner kroner, mens større bedrifter kan låne opptil 150 millioner kroner under ordningen. Ordningen blir forlenget til 30. juni 2021 og administreres av bankene.
Les mer på revisorforeningen.no

Permittering
I perioden fra 20. mars til 31. august ble perioden med lønnsplikt for arbeidsgiver (arbeidsgiverperioden) ble redusert fra 15 til to dager. Denne ble økt til ti dager fra 1. september, men er altså fortsatt kortere enn de vanlige 15 dagene.
Les mer

Omsorgspenger («sykt barn-dager»)
Regjeringen har varslet at den vil foreslå å forlenge ordningen med ekstra omsorgsdager for foreldre til ut første halvår 2021 samt å doble kvoten med omsorgsdager for hele 2021. En familie vil derfor neste år minst ha rett til 40 dager med omsorgspenger, sammenlignet med 20 dager i en normal situasjon.
Les mer

Sykepenger
Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene ved sykefravær som skyldes korona eller mistanke om slik sykdom. Arbeidsgiver utbetaler sykepenger fra fjerde til 16. dag og krever refusjon fra NAV. Dette gjelder ut mars 2021.
Les mer

Sykepenger til næringsdrivende
Vanligvis får næringsdrivende sykepenger fra dag 17. For sykefravær som skyldes korona, vil man få sykepenger fra dag fire. Fra og med 1. juni 2020 ble det stilt krav om sykmelding fra lege fra den fjerde dagen man er syk, mistenkt smittet eller i pålagt karantene. Ordningen med sykepenger fra fjerde dag gjelder ut mars 2021. Informasjon om ordningen finnes hos NAV.
Les mer

Lån, garantier og tilskudd fra Innovasjon Norge
Innovasjon Norge administrer en rekke ordninger der det kan søkes om garantier, lån eller tilskudd til bedrifter som oppfyller kriterier for innovasjon, vekst eller gründervirksomhet. Mer informasjon om ordningen finnes på nettsidene til Innovasjon Norge.
Les mer


Støtteordning for publikumsåpne arrangementer
Regjeringen vil innføre en støtteordning for store, publikumsåpne arrangementer utenom kultur- og idrettssektoren, som messer og matfestivaler. Arrangementet må ha et ventet besøkstall på minst 350 personer og ha vært planlagt avholdt i perioden 5. mars til 31 desember 2020, men ha måttet avlyses som følge av statlig myndighetspålegg i forbindelse med koronapandemien. Ordningen skal forvaltes av Innovasjon Norge.
Les mer


Kompensasjonsordning for idretten og frivilligheten
Koronakrisepakke 3 for frivillige lag og organisasjoner skal kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av styresmaktene i forbindelse med covid-19-utbruddet. Krisepakke 3 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. desember 2020. Søknadsfristen er 15. januar 2021.

Informasjon om ordningen finnes på nettsidene til Lotteri og Stiftelsestilsynet.
Les mer

 

Kompensasjonsordning til kultursektoren – avlyste eller utsatte arrangementer
Ordningen skal kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

Søknadsfristen for oktober-desember blir fastsatt senere.
Les mer

 

Stimuleringsordning for kulturlivet – avholdte arrangementer
Fra 1. oktober er det innført en ny tilskuddsordning for arrangementer med kulturelt eller kunstnerisk innhold i perioden fra 1. oktober til 31. desember 2020 som må redusere antall deltakere pga. myndighetspålagte krav eller begrensninger knyttet til covid-19-utbruddet og derfor budsjetterer med tap. Kulturrådets nettsider inneholder informasjon om ordningen.
Les mer

Nye avklaringer om Skattefunn og foretak i økonomiske vansker
For selskap som har fått innvilget søknad om skattefunn så har det kommet en uttalelse fra Finansdepartementet (30.10.20).
Les mer

 

 

Nyttige linker på vår hjemmeside:
Aktuelle satser 
Faglige nyheter fra Revisorforeningen 
Infoskriv 
Våre ansatte 

Ta gjerne kontakt dersom det ønskes ytterligere opplysninger.

 

Infoskrivet er utarbeidet av revisorforeningen på vegne av sine medlemsbedrifter: