Ny runde med kompensasjon for faste utgifter
I dette nyhetsbrevet kan du lese om den nye kompensasjonsordningen for næringslivet der staten kan gi et tilskudd til å dekke en andel av en virksomhets uunngåelige faste kostnader. Du finner også en oversikt over hvilke av de tidligere korona-støtteordningene som er blitt forlenget.

Den gamle ordningen
Søknadsfristen for den gamle kompensasjonsordningen for næringslivet var 31.10.2020. Selv om fristen for søknader om tilskudd er utløpt, kan du fortsatt melde fra dersom du oppdager at det er:
• gitt uriktige opplysninger
• opplysninger som mangler
• ufullstendige opplysninger
I forbindelse med den gamle ordningen skal det også sendes inn to typer bekreftelser av revisor eller autorisert regnskapsfører for å bekrefte søknaden.

 

Den nye ordningen
Den nye ordningen innebærer at staten gir et tilskudd til å dekke en andel av bedriftens uunngåelige faste kostnader. Omsetningsfallet må minst være 30 % og det må i hovedsak skyldes koronapandemien. Stenger en restaurant for en oppussing som har vært planlagt før koronaen slo inn, kan man ikke si at omsetningsfallet skyldes korona.

 • Søknadsfrist
  I første omgang er det mulig å søke om tilskudd for periodene september/oktober og november/desember med søknadsfrist 14. mars. Det er flertall på Stortinget om å forlenge ordningen til ut juni 2021.
 • Krav til virksomheten
  Ordningen er ikke begrenset til spesielle bransjer, men det er en del krav til virksomheten. Den må bl.a. være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret senest 1. mars 2020, den må ha hatt minst én ansatt som har fått lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til og med august 2020. Virksomheten må ha levert skattemeldinger og være a jour med skattebetalinger forfalt før 1. mars 2020. Enkeltpersonforetak og ANS uten ansatte omfattes bare hvis foretaket har vært innehaverens hovedinntektskilde enten i 2019 eller i januar og februar 2020.
 • Beregning av tilskudd
  Tilskudd beregnes ved at foretakets faste, uunngåelige kostnader i tilskuddsperioden multipliseres med omsetningsfallet i prosent. Dette beløpet multipliseres med en justeringsfaktor (kompensasjonsgrad). Les mer
 • Elektronisk søknad
  Det søkes elektronisk på kompensasjonsordning.no. Søknaden må kontrolleres av revisor eller autorisert regnskapsfører før den sendes inn. Det er ikke mulig å sende inn søknaden uten at revisor eller autorisert regnskapsfører bekrefter søknaden ved sin signatur på innsendingen. 80 prosent av honoraret til slik bekreftelse, oppad begrenset til 10 000 kroner pr. søknadsperiode, kan også dekkes. Pengene skal utbetales i løpet av 2–3 virkedager. Se kompensasjonsordning.brreg.no for veiledning om ordningen.
 • Forslag om endringer i ordningen
  Et flertall i Stortinget har ønsket flere endringer i kompensasjonsordningen. De har bl.a. ønsket å inkludere myndighetspålagt vedlikehold og tilsyn. Regjeringen mener imidlertid et slikt forslag vil medføre så vanskelige grensedragninger og kontrollproblemer at de vil fraråde en slik utvidelse. Les mer

Koronatiltak som er forlenget
Smittesituasjonen har dessverre ikke utviklet slik man håpet. Det er derfor vedtatt å forlenge en rekke av støtteordningene. For de fleste gjelder dette foreløpig ut juni. Opposisjonen på Stortinget har ønsket en ytterligere forlenging av flere av ordningene. Regjeringen har ikke avvist dette, men mener at dette i så fall bør vurderes på et senere tidspunkt.
Les mer

Nyttige linker på vår hjemmeside:
Aktuelle satser 
Faglige nyheter fra Revisorforeningen 
Infoskriv 
Våre ansatte 

Ta gjerne kontakt dersom det ønskes ytterligere opplysninger.

 

Infoskrivet er utarbeidet av revisorforeningen på vegne av sine medlemsbedrifter: