OPPBEVARINGSTIDEN FOR REGNSKAPSMATERIALE ER ENDRET FRA 01/01/2015

Endringene innebærer at minstekravet til oppbevaringstid for de fleste former for primærdokumentasjon blir fem år. De gjenværende krav til oppbevaring utover fem år er i hovedsak:

Dokumentasjon av langsiktige tilvirkningskontrakter må oppbevares i minst 10 år.

Bankers og finansieringsforetaks kunde- og leverandørspesifikasjoner må oppbevares i minst 10 år.

Kjøpsdokumentasjon for merverdiavgift og justering av inngående avgift av kapitalvaren fast eiendom oppbevares i ti år.

Skattemyndighetene har imidlertid fremdeles ti års endringsadgang mht ligning.

Det blir fortsatt 3 år og 6 måneders oppbevaringstid for sekundærdokumentasjon, som avtaler av ikke uvesentlig betydning, korrespondanse som gir vesentlig tilleggsinformasjon, og utgående pakksedler som følger varen eller sendes kjøper på annen måte. Det samme gjelder for annet regnskapsmateriale som også tidligere hadde 3,5 års oppbevaringstid, som dokumentasjon av utførte timer og medgått tid.

Forskrift om endring arkivering

SKATT VEDTATT STATSBUDSJETT FOR 2015, endringene trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2015. Skattesatser 2015

Skattefunn
Det er vedtatt å øke beløpsgrensen for egenutført forskning og utvikling fra 8 til 15 millioner kroner og å øke beløpsgrensen for innkjøpt forskning og utvikling fra 22 til 33 millioner kroner. Summen av kostnader til egenutført og innkjøpt forskning og utvikling kan ikke overstige 33 millioner kroner.

Formuesskatt

Den statlige satsen for personlige skattytere og dødsbo reduseres med 0,15 prosentenheter i 2015. Samlet formuesskattesats blir dermed 0,85 prosent. Videre økes bunnfradraget i formuesskatten fra 1 million kroner til 1,2 millioner kroner (2,4 millioner kroner for ektepar). Ligningsverdiene av sekundærbolig og næringseiendom økes fra 60 prosent til 70 prosent av anslått markedsverdi.

Gaver til frivillige organisasjoner
Det er vedtatt å heve grensen for fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner fra 16 800 kroner til 20 000 kroner. Endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2015.

Normal saldoavskrivning i saldogruppe d er på 20 prosent av kostpris – startavskrivninger fra 2014
Fra inntektsåret 2014 får denne saldogruppen en ekstra startavskrivning på 10 prosent i innkjøpsåret. Det betyr at i år 1 er avskrivningen på 30 prosent, fra og med år 2 på «de vanlige» 20 prosent

Forhøyet avskrivningssats for vogntog, lastebiler og busser
Det er vedtatt forhøyet avskrivningssats for vogntog, lastebiler og busser. Avskrivningssatsen for disse kjøretøyene økes med 2 prosent fra 20 prosent til 22 prosent.

Enklere skatteregler for deltakerlignede selskap
Det er vedtatt en rekke forenklinger i skattereglene for deltakerlignede selskap:

Kommandittister og stille deltakere har, i motsetning til andre deltakere i deltakerlignet selskap, et begrenset ansvar for selskapsforpliktelser. Slike deltakere kan ikke lenger trekke fra eventuelle selskapsunderskudd av denne typen i alminnelig inntekt fra andre kilder. I stedet skal underskuddet framføres til fradrag i framtidige inntekter fra selskapet.

Måling av innskudd, i stedet for hvert kvartal måles innskudd bare ved utgangen av året. Innskuddet brukes i beregningen av skjermingsfradraget.

Ektefeller som begge er deltakere i samme deltakerlignede selskap foreslås i større grad å bli behandlet som selvstendige deltakere. Endringen vil blant annet medføre at et selskap bestående av to deltakere som inngår ekteskap med hverandre, ikke lenger skal anses skattemessig oppløst.

Egne regler om skattemessig oppløsning av deltakerlignet selskap som ikke lenger har aktivitet. To år uten aktivitet medfører tvangsoppløsning.

Rentenivå ved lån fra selskap til aksjonær
Eier kan fra 01/01/2015 låne fra eget aksjeselskap uten å bli fordelsbeskattet dersom lånet belastes med markedsrente. Eksisterende låneavtaler bør endres.

Normrenten
Normrenten beregnes med utgangspunkt i den effektive renten på 0-3 måneders statskasseveksler. Påslaget i normrenten økes til 1,65 prosentpoeng og vil påvirke normrenten fra 1. mars 2015. Normrenten for januar og februar 2015 er beregnet til 2,50 prosent. For mars og april er normrenten beregnet til 2,90 prosent.

A-ordningen
En ny felles ordning (a-ordningen) for arbeidsgivers innrapportering av ansettelsesforhold og inntektsopplysninger til Skatteetaten, NAV og SSB innføres fra 1. januar 2015. Ordningen innebærer at arbeidsgiver rapporterer ett sett med pliktige opplysninger om hver enkelt ansatt minimum en gang per måned. Hensikten med a-ordningen er å forenkle arbeidsgivers rapportering av ansettelsesforhold
Avgifter Avgiftssatser 2015

Tilbakegående avgiftsoppgjør
Det er vedtatt å oppheve det formelle søknadskravet for å søke om tilbakegående mva-oppgjør.

Leasing og utleie av kjøretøy
Det er vedtatt å øke bindingstiden fra tre til fire år for å unngå delvis tilbakebetaling av fradragsført merverdiavgift. Samtidig økes avskrivingen av avgift det første året, sammenlignet med de tre påfølgende årene. Endringene gjelder for kjøretøy som er anskaffet i 2015. Det er gitt overgangsregler som innebærer at de gamle reglene kan benyttes dersom det er inngått bindende kjøpe- eller leiekontrakt før 8. oktober 2014 for et bestemt kjøretøy.

Skatte- og merverdiavgifts attest
Nå kan skatteattest og mva-attest bestilles gjennom Altinn. Skatteetaten har lansert selvbetjeningsløsning for bestilling av attester. Fra og med uke 42 kan det bestilles attest for skatt og merverdiavgift. Attesten er en dokumentasjon på innbetalt merverdiavgift og skatt og skal ikke være eldre enn seks måneder. Både privatpersoner og selskap kan bestille attester. Attesten produseres samme dag som den bestilles og sendes elektronisk i PDF-format til meldingsboksen i Altinn.
TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE

Omklassifisering av lån til lønn eller utbytte

Skattedirektoratet har i en uttalelse av 10. oktober 2014 beskrevet hvordan skattemessig behandling blir når et ikke-reelt lån omklassifiseres til lønn eller utbytte.

I uttalelsener det blant annet lagt til grunn at når mellomregningskontoene øker gradvis over flere år, anses både utbytte og lønn innvunnet for det enkelte år. Har det for enkelte år blitt foretatt tilbakebetalinger på mellomregningskontoen, skal disse etter en konkret vurdering tas hensyn til.

Ved en konkurs vil en aksjeeier som på et tidligere tidspunkt har mottatt en ulovlig utdeling, ha plikt til å tilbakeføre beløpet, jf. asl. § 3-7. Skattedirektoratet understreker at en eventuell tilbakebetaling ikke hindrer at beløpet er innvunnet skattemessig. Skjer tilbakebetalingen etter konkursåpning, men før ligningsmyndighetenes kontrolltiltak er iverksatt, kan aksjeeieren unngå at beløpet anses innvunnet.

Ved tilbakebetaling av ulovlige utdelinger utenfor konkurstilfellene gjelder fortsatt tidligere uttalelse om at man da senere kan beslutte et tilsvarende utbytte uten at dette blir beskattet.

Formuesgoder
Ved utleie av formuesgoder (f eks båt, fritidsbolig mv) til selskapets eiere/ledelse vil skatteetaten legge verdien av disposisjonsretten til grunn og ikke faktisk bruk. Det er spesielt viktig å oppmerksom på, og eventuelt vurdere nærmere med hensyn til om kostnadene hører hjemme i selskapet, eller om eiendelene i realiteten er anskaffet hovedsakelig for å dekke private hobby og fritidsbehov hos aksjonæren eller dennes nærstående. Ved slike tilfeller vil selskapet bli uttaksbeskattet og aksjonæren bli lønns- eller utbyttebeskattet som privat fordel for hele verdien.

Det er imidlertid viktig å understreke at også slike eiendeler kan være fullt forretningsmessig funderte investeringer sett fra selskapets side. Avgjørelsen vil dermed alltid måtte bero på en konkret vurdering.

Årsoppgjøret 2014 – dokumentasjon
Vi minner om at det ved utarbeidelse av årsregnskapet og næringsoppgaven er det et krav at alle balanseposter skal dokumenteres. Bokføringsloven regulerer kravet for å ivareta ekstern kontrollørs interesse.

Ta gjerne kontakt dersom det ønskes ytterligere opplysninger.