Regelendringer fra 1. januar 2017

Nye skattesatser Redusert skatt på alminnelig inntekt for både personer og selskaper, fra 25% til 24% og trinnskatt økes med 2,7% fra 2016 på bruttoinntekt. Verdsettingen av sekundærboliger og næringseiendom økes fra 80% (2016) til 90% av markedsverdien. Se  Skattesats 2017

Andre endringer:

  • Avskrivning, avvikling av ekstra startavskrivninger på 10 % for driftsmiddel i saldogruppe d (maskin-gruppen)
  • Avskrivning saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler, mv), satsen øker til 24 %
  • Formuesskatt, med virkning for formuesskatt i inntektsårene 2016 og 2017 er det vedtatt en ordning om utsatt betaling av formuesskatt for personlige eiere av aksjer og for personlige eiere av annen virksomhet når virksomheten har underskudd i årsregnskapet kalenderåret før inntektsåret.
  • Verdsettingsrabatt på visse eiendeler. Rabatten skal omfatte formue i aksjer, andeler i deltakerlignede selskap, aksjeandeler i verdipapirfond og driftsmidler. Rabatten gjelder bare slike eiendeler som eies av personer eller andre formuesskattepliktige skattytere. Den delen av skattyters gjeld som forholdsmessig kan tilordnes de rabatterte eiendelene reduseres tilsvarende.
  • Skattefunn, beløpsgrensen for egenutført forskning og utvikling økes fra 20 til 25 millioner kroner, og beløpsgrensen for innkjøpt forskning og utvikling økes fra 40 til 50 millioner kroner. Summen av kostnader til egenutført og innkjøpt forskning og utvikling kan ikke overstige 50 millioner kroner.
  • Finansskatt, det er vedtatt innført en finansskatt for inntektsåret 2017 i form av to elementer: En ekstraskatt på 5% av lønnsgrunnlaget i finanssektoren, samt at satsen på alminnelig inntekt for sektoren videreføres på 2016-nivå (25%). Se for øvrig  Avgiftssatser 2017
  • Merverdiavgift ved innførsel, forvaltningsansvaret for merverdiavgift ved innførsel overføres fra Tolletaten til Skatteetaten og registrerte avgiftspliktige skal innberette avgiften (som utgående innførselsmerverdiavgift) i omsetningsoppgaven for den terminen tolldeklarasjonen er ekspedert. Som i dag skal merverdiavgiften fradragsføres (som inngående innførselsmerverdiavgift) i samme termin så langt den avgiftspliktige har fradragsrett.

Årsoppgjøret 2016 – dokumentasjon Vi minner om at det ved utarbeidelse av årsregnskapet og næringsoppgaven er et krav at alle balanseposter skal dokumenteres. Bokføringsloven regulerer kravet for å ivareta ekstern kontrollørs interesse.