Endringer i utbyttereglene

Aksjeloven ble endret med virkning fra 1. juli 2013, inklusiv reglene rundt utdeling av utbytte. Etter dette er det tre typer av utbytteutdelinger, ordinært utbytte, tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte, se omtale nedenfor.

Ordinært utbytte
Utbyttet som deles ut basert på siste års balanse og som besluttes utdelt på ordinær generalforsamling betegnes som ordinært utbytte.

Tilleggsutbytte
Ut over utbyttet som eventuelt er avsatt i årsregnskapet, kan selskapet betale tilleggsutbytte i perioden fra generalforsamlingen fram til neste generalforsamling, basert på sist fastsatte årsregnskap. Det må i så fall gjøres en ny beregning av utbyttegrunnlaget på utdelingstidspunktet. Tilleggsutbytte vedtas i utgangspunktet av generalforsamlingen. Styret kan imidlertid gis fullmakt til å beslutte utdeling av tilleggsutbytte. Styrefullmakten må meldes til Foretaksregisteret og kan ikke gjelde for lengre tid enn frem til førstkommende ordinære generalforsamling.

Tilleggsutbytte som er vedtatt i perioden fra ordinær generalforsamling ble avholdt i siste regnskapsår til balansedagen for siste regnskapsår og som står ubetalt på balansedagen, regnskapsføres som kortsiktig gjeld. Tilleggsutbytte som er vedtatt i perioden fra balansedagen for siste regnskapsår til tidspunktet for ordinær generalforsamling der årsregnskapet for siste regnskapsår skal behandles, regnskapsføres som kortsiktig gjeld.

Ekstraordinært utbytte
Selskapet kan i regnskapsåret dele ut ekstraordinært utbytte av årets resultat på grunnlag av en mellombalanse, jf aksjeloven § 8-2 a. Mellombalansen må være utarbeidet og revidert etter reglene for årsregnskap og vedtas av generalforsamlingen.

Ekstraordinært utbytte basert på mellombalanse med mellombalansedag i perioden fra ordinær generalforsamling ble avholdt i siste regnskapsår til balansedagen for siste regnskapsår som står ubetalt på balansedagen, regnskapsføres som kortsiktig gjeld. Ekstraordinært utbytte basert på mellombalanse med mellombalansedag før eller på balansedagen for siste regnskapsår og som er vedtatt i perioden fra balansedagen for siste regnskapsår til tidspunktet for ordinær generalforsamling der årsregnskapet for siste regnskapsår skal behandles, regnskapsføres som kortsiktig gjeld. Ekstraordinært utbytte basert på mellombalanse med mellombalansedag i perioden fra balansedagen for siste regnskapsår til tidspunktet for ordinær generalforsamlingen der årsregnskapet for siste regnskapsår skal behandles, skal opplyses om i note.

Motregningsadgangen ved utdeling av utbytte for å avregne ulovlig lån er beholdt.

Bokføring
Det skal gjøres en avsetning i 2013-regnskapet for tilleggs-utbytter vedtatt i perioden fra 1. januar 2014 til ordinær generalforsamling avholdes våren 2014. Det skal imidlertid ikke avsettes for ekstraordinære utbytter som vedtas på bakgrunn av en mellombalanse i den nevnte perioden, men det skal opplyses om dette i note.

NRS nr 8 God regnskapsskikk Kapittel 5.3.3 Tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte

Oppbevaringstiden for regnskapsmateriale
Avgjørelsen om å redusere oppbevaringstiden for regnskapsmateriale fra 10 år til 5 år, er utsatt i ett år.

Ta gjerne kontakt dersom det ønskes ytterligere opplysninger.