REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2016 OG NY SKATTEREFORM, lagt frem den 7/10/15. Det bemerkes at det kan komme endringer i forslagene etter Stortingets behandling. Statsbudsjettet vedtas før jul 2015.

Nye skattesatser
Redusert skatt på alminnelig inntekt for både personer og selskaper, fra 27% til 25%. Innen 2017 skal skattesatsen ytterligere ned til 22%.

Overgang fra toppskatt til trinnvis skatt på bruttoinntekt.
Trinn 1: 0,8 % på inntekter over 158.800 kroner
Trinn 2: 1,6 % inntekter over 224.900 kroner
Trinn 3: 10,6 % inntekter over 565.400 kroner
Trinn 4: 13,6 % inntekter over 909.500 kroner

Trygdeavgiften er foreslått uendret fra 2015, 8,2%.

Eierinntekter, skattesats
Økt skatt på utbytte (som overstiger skjerming), fra 27% (2015) til 28,75% ved å oppjustere utbytte mv. med faktoren 1,15 i alminnelig inntekt.

Nedsettelsen av selskapsskatten fra 27%til 25% og økningen i utbytteskatten, medfører at samlet skattetrykk på aksjonærens og selskapets hånd forblir omtrent uendret.

Lån til personlige aksjonærer
Lån til personlige aksjonærer gitt fra 07.10.15, skal skattemessig behandles som utbytte på aksjonærens hånd. Omfanget av slike lån har økt betydelig etter innføringen av aksjonærmodellen i 2006. Forslaget vil motvirke tilpasninger og forenkle regelverket.

Formuesfastsettelse
Verdsettingen av sekundærboliger og næringseiendom økes fra 70% (2015) til 80 % av markedsverdien.

Redusert formuesskatt, fra 0,85% i 2015 til 0,8 % i 2016 og bunnfradraget økes til 1,4 millioner kroner (2,8 millioner kroner for ektepar).

Rentebegrensningsreglene
I dag gis det ikke fradrag for rentekostnader til nærstående som overstiger 30 prosent av resultat før skatt, renter og avskrivninger. For at regelen skal begrense en større del av fradragene som skyldes aggressiv skatteplanlegging, foreslås det å redusere rammen fra 30 prosent til 25 prosent av beregningsgrunnlaget.

Skattefunn utvides
Regjeringen foreslår å utvide Skattefunnordningen slik at den stimulerer til større FoU-prosjekter og raskere gjennomføring av prosjektene. Det foreslås å heve beløpsgrensen for fradraget til egenutført FoU fra 15 til 20 millioner kroner og grensen for innkjøpt FoU fra 33 til 40 millioner kroner. Summen av egenutført og innkjøpt FoU kan etter forslaget ikke overstige 40 millioner kroner.

Merverdiavgift
Den lave merverdiavgiftssatsen på 8 % (2015) økes til 10 %.

Andre forslag
Ny modell for å fastsette den laveste lånerenten en arbeidsgiver kan tilby sine ansatte uten fordelsbeskatning (normrenten).

Reglene for beskatning av verdipapirfond og inntekter fra slike fond endres slik at de i større grad tar hensyn til sammensetningen av verdipapirer i fondet. Endringene vil gi norske fond bedre og mer rettferdige konkurransebetingelser og motvirke skattemessige tilpasninger.

Fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved skattefrie omorganiseringer.

Plikt til å levere elektronisk selvangivelse for selskaper. Dette vil gi bedre datakvalitet og lette kontrollarbeidet.

For ytterligere opplysninger, se statsbudsjettet-2016 – forslag

ANDRE NYHETER

Merverdiavgift
Elbilfritaket, fra 1. juli 2015 er leasing av elbiler, forutsatt skriftlige leieavtaler over 30 dager, og omsetning av elbilbatterier fritatt for mva.

Krav til kassasystem
Ny lov om krav til kassasystem er vedtatt og trer i kraft 1. januar 2017 som omfatter leverandører av kassasystemer til bokføringspliktige. Leverandørene, inkl software-tilbyderne, må avgi en produkterklæring til skattekontoret om at produktet oppfyller kravene i regelverket.

Krav til å ha kassasystemet med oppdatert produkterklæring etter kassasystemloven med forskrifter vil tre i kraft fra 1. januar 2019 for de bokføringspliktige.


Ta gjerne kontakt dersom det ønskes ytterligere opplysninger.