Nyheter Revisorforeningen

Kompensasjon for tapt varelager

Stortinget har bestem at det skal gis kompensasjon for varelager som har gått tapt på grunn av smitteverntiltak.

Hjemmekontor og fradrag for mva

Arbeidsgiver vil ha fradrag for inngående avgift på anskaffelser til hjemmekontor under forutsetning av at ytelsen ikke utløser skatteplikt for den ansatte.

Likestillingsredegjørelse på konsernnivå

Redegjørelsesplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26a gjelder ikke på konsernnivå. For store foretak er det aktuelt å redegjøre om likestilling og ikke-diskriminering på konsernnivå som en del av § 3-3c om samfunnsansvar.

IKS-loven om fjernmøter og elektronisk signering

Revisorforeningen støtter forslaget om at det foreslås permanente endringer i IKS-loven om økt bruk av elektroniske løsninger ved avholdelse av møter og signering av selskapsdokumenter.

Digitale møter i selskaper

Revisorforeningen støtter Næringsdepartementets forslag om permanente regler som legger til rette for at styremøter og generalforsamlinger kan gjennomføres digitalt.