Nyheter Revisorforeningen

Finanstilsynets prioriteringer i 2024

Det digitale trusselbildet er forverret som følge av geopolitisk uro og økt digital kriminalitet. Høy risiko knyttet til næringseiendom. Flere foretak må styrke egen styring og kontroll med virksomheten.

Rapport fra Naturrisikoutvalget

Naturrisikoutvalget ledet av Aksel Mjøs har overlevert sin rapport, NOU 2024:2 I samspill med naturen — Naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge, til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Engangsutbetaling til arbeidstakers livsarvinger

Arbeidsgiver hadde glemt å melde inn en arbeidstaker i foretakets gruppelivsforsikring og måtte utbetale et beløp tilsvarende forsikringsbeløpet til de etterlatte. De etterlatte ble skattlagt for beløpet som etterlønn.

Oslo kommune og justeringsavtaler

Oslo bystyre har vedtatt at merverdiavgift som kommunen får tilbake fra staten kan fordeles mellom utbygger og kommunen. Bystyret har vedtatt at utbygger skal få tilbakebetalt 70 % av merverdiavgiften.

Bærekraftsrapportering og implementeringshjelp fra EFRAG

EFRAG har startet publiseringen av svar (forklaringer) på spørsmål som har kommet inn i ESRS Q&A Platform. Dette er en del av EFRAGs implementeringshjelp knyttet til de europeiske standardene for bærekraftsrapportering (ESRS-ene).