Nyheter Revisorforeningen

Bærekraftstandarder fra IFRS

Revisorforeningen støtter utkastene til standarder fra International Sustainability Standards Board om rapportering av bærekraft.

Skattlegging av privat konsum i selskap

Revisorforeningen har svart på Finansdepartementets høring om forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap. Vi mener at slike regler trengs, men at de må tilpasses formålet.

Sikkerhetsventilen for næringseiendom

Revisorforeningen støtter et høringsforslag om å klargjøre vilkåret «dokumentert omsetningsverdi» ved bruk av sikkerhetsventilen ved formuesfastsettelse av næringseiendom. Vi mener dette bør utvides til også å gjelde for boligeiendom.

Aksjeincentivordning etter Kruse Smith-modellen

Skatteetaten har tatt stilling til et tilfelle der en ledende ansatt fikk tegne aksjer med et kontantvederlag som var lavere enn markedsverdien, men hvor differansen enten skulle betales til arbeidsgiver eller ettergis.

Revisjonsberetning når regnskapet ikke er avlagt innen fristen

Årsregnskapet for 2021 skal som kjent godkjennes av generalforsamlingen innen 30. juni 2022, jf. regnskapsloven § 3-1 (3) og aksjeloven § 5-5. Vi minner om at etter ny revisorlov er det ikke nødvendig å avgi egen revisjonsberetning innen syv måneder etter regnskapsårets utløp, i praksis ofte kalt en 30.6-beretning.