Stiansen & Co AS er underlagt lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, på lik linje med banker og finansinstitusjoner i Norge. Hvitvaskingsregelverket stiller krav om at vi skal ha forsterkede kontrolltiltak med politisk eksponerte personer. Formålet med kravet er å motvirke at midler som har opphav i korrupsjon blir hvitvasket gjennom våre tjenester.

Et av kravene i hvitvaskingsregelverket er å spørre alle våre kunder om de selv er PEP eller om de er nært familiemedlem eller nærstående til en PEP.

For å kartlegge om vi har kunder som klassifiseres som PEP har vi disse dager sendt ut en henvendelse via e post.

Vennligst se bort i fra henvendelsen dersom du IKKE er en PEP eller kjenner til at andre tilknyttet organisasjonen er PEP

 

Hvem er PEP?

Du er PEP hvis du har, eller har hatt, et høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller utlandet.

Følgende spesifikke nasjonale stillinger og verv medfører status som PEP i tråd med opplistingen i hvitvaskingsloven § 2 bokstav f:

Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister:

 • Kongen
 • Statsminister
 • Minister i regjering (statsråd)
 • Assisterende minister = statssekretær

Medlem av nasjonalforsamling:

 • Stortingsrepresentanter
 • Faste eller varige vararepresentanter

Medlem av styrende organ i politisk parti:

 • Hovedstyre eller tilsvarende høytstående organ i henhold til partiets vedtekter, i politiske partier som er representert på Stortinget

Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes:

 • Dommere i Høyesterett, midlertidige og faste stillinger
 • Dommere i lagmannsretten
 • Kun ansatte i domstolsapparatet – ikke lekdommere/meddommere
 • Midlertidige og faste stillinger

Norske dommere ved internasjonale domstoler, f.eks.:

 • Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD)
 • EFTA-domstolen
 • FN-domstolen (ICJ)

Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank:

 • Medlemmer og varamedlemmer av riksrevisjonskollegium i Riksrevisjonen
 • Styret i Norges Bank

Ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang:

 • Norsk ambassadør / chargé d’affaires ved norsk ambassade (Konsul omfattes ikke)
 • Militær offiser av høyere rang
 • Forsvarssjefen

Øverste ledere i de ulike forsvarsgrenene: general, generalløytnant og generalmajor (som tilsvarer admiral, viseadmiral og kontreadmiral i sjøforsvaret)

Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i «statlig foretak»*:

 • Styret og administrerende direktør i statlige foretak.

*«Statlige foretak» er statlige selskaper som ivaretar offentlige oppgaver som hører inn under den offentlige administrasjonen. Det avgjørende er om det dreier seg om statlige myndigheter, selv om disse representeres ved et foretak. Statseide selskaper som ikke utfører oppgaver som omfatter offentlig forvaltning faller utenfor definisjonen. Datterselskap av slike selskaper omfattes ikke, ei heller selveiende institusjoner (typisk stiftelser) som helt eller delvis er finansiert av offentlige midler. Lokale foretak, slik som fylkeskommunale og kommunale foretak, er ikke omfattet.

Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon:

 • Personer som er innstilt, utpekt eller ansatt av regjering, departement eller minister i en internasjonal organisasjon som er opprettet ved inngåelse av en formell internasjonal politisk avtale. Eksempelvis slike stillinger I EFTA, NATO og FN. Ideelle organisasjoner er ikke omfattet.