Revisjon er kjernen i vår virksomhet.

Revisjon er den grunnleggende kvalitetssikringen av den regnskapsinformasjon foretaket deler med omverdenen. Revisjon gir regnskapsbrukerne (aksjeeiere, banker, kunder, leverandører, ansatte, offentlige myndigheter mv) sikkerhet for at informasjonen i regnskapet er beslutningsgrunnlag man kan stole på.

Vi utfører revisjon i henhold til god revisjonsskikk og internasjonale standarder.