For regnskapspliktige virksomheter nærmer det seg tid for årsoppgjøret og mange ting skal forberedes og komme på rett plass. Her finner du noen nyttige tips til hvordan du forbereder deg til årsoppgjøret 2021

1. Ta kontroll – unngå stress!
For de fleste handler ikke stress om å ha for mye å gjøre, men om ikke å ha kontroll på det som skal gjøres. Organiser og planlegg derfor arbeidet så godt som mulig gjennom året – ikke minst i årsoppgjørsperioden. Lag deg kontrollister og «To-do-lister» med datoer.
Belønn deg selv ved å krysse av etter hvert som de forskjellige oppgavene er blitt gjort!

2. Koordiner med revisor
Din revisor kan både være behjelpelig med å utarbeide en plan for årsoppgjøret og avstemme og justere en plan som virksomheten allerede har utarbeidet. Gjør gjerne det tidlig på høsten. Er det noen andre problemstillinger som du ønsker å ta opp med revisor, er det vanligvis også bedre å gjøre dette før nyttår, enn etter.

3. Viktige frister for årsoppgjøret!
I lenken nedenfor finner du en oversikt over noen frister for årsoppgjøret 2021.
Les mer

4. Avstem før nyttår – oppgi endelige frister
Gjør unna så mye som mulig av avstemmingsarbeidet før nyttår. Innhent saldoforespørsler fra kunder og leverandører for å kontrollere og avstemme mellomværende. Gi de ansatte en siste frist som de kan forholde seg til for å levere utgiftsbilag til årsregnskapet.
Avklar usikre poster i regnskapet med de som er ansvarlige. Avstemmes regnskapet pr. november, kan eventuelle differanser avklares før nyttår.

5. Forbered varetellingen – lag telleinstruks
Planlegg varetellingen i god tid for å sikre at alt er på plass. Utarbeid en telleinstruks der det for eksempel angis tidspunkt og varighet for telling, hva som skal telles, ansvarsfordeling, krav til merking av telte områder, krav til kontrolltellinger, behandling av ukurante varer og kontroll av inn/ut av lager.
Les mer

6. Bærekraft blir stadig viktigere
Du har kanskje ikke brukt mye tid på dette tidligere, men sett av litt tid for å vurdere om noen av virksomhetens verdier er påvirket/ødelagt som følge av klimaendringer og hvor stor betydning dette eventuelt har.
Les mer

7. Kostnadsføre eller balanseføre?
Før du tar en prat med revisor bør du ha vurdert om et innkjøp bør kostnadsføres eller balanseføres (og dermed avskrives). I praksis legges ofte de skattemessige reglene til grunn også regnskapsmessig. Det vil si at driftsmidler skal balanseføres dersom de har en anskaffelseskost over 15 000 kroner og en brukstid på over tre år.
8. Lån fra selskap til aksjonær – lån eller utbytte?
Er det gitt lån til personlig aksjonær i selskapet eller noen av dennes nærstående personer, behandles det som hovedregel skattemessig som utbytte for aksjonæren, men etter aksjeloven og regnskapslovens regler anses dette som et lån. Det er visse unntak fra dette.
Les mer
9. Registrer alle bilag
Sørg for å registrere alle bilag før du starter på årsavslutningen. Registrer alt du har liggende for foregående regnskapsår som du vet om, noe annet vil bare komplisere selve årsavslutningen. Har noe likevel blitt liggende, for eksempel fordi det har vært usikkerhet om hvordan noe skulle behandles, få det gjort så raskt som mulig.

10. Lønn – gjør mest mulig i november
I desember og rundt lønnsinnberetningen i januar blir det travelt! Avstem lønn pr. november – slik at du kan gjøre eventuelle rettelser i forhold til for eksempel personalrabatter, gaver, private bruk av bonuspoeng etc. i desember.
Les mer

11. Tap på kundefordringer?
Kundefordringene bør du også gjennomgå i november og ha et spesielt fokus på allerede forfalte poster. Kjør ut en aldersfordelt liste og vurder om forfalte poster skyldes manglende betalingsevne, eller manglende betalingsvilje.
Les mer

12. Leverandørene må du også sjekke
Kjører ut lister fra leverandørreskontro – på samme vis som kundefordringer – i november og pr. 31.12.
Les mer

13. Selve årsavslutningen starter med banken
Når alle bilag er ført er det mest naturlig å begynne en årsavslutning med å avstemme banken. I utgangspunktet skal saldo pr. 31.12.i regnskapsprogrammet og saldo på kontoutskriften fra banken pr. 31.12 være den samme. I motsatt fall må du finne ut hva avviket er og rette regnskapsføringen. Husk å føre renter pr. 31.12. Ikke alle banker er like raske med å sende ut kontoutdragene etter nyttår. Kravet til dokumentasjon av bankinnskudd, lånegjeld, kontanter og lignende følger av bokføringsforskriften § 6-2.

14. Mva-justering?
Har virksomheten justeringspliktige kapitalvarer (fast eiendom eller gjenstander av større verdi) må det vurderes om det må gjøres en årlig justering på grunn av bruksendring, eller justering i løpet av året på grunn av salg eller annen overdragelse. Det skal foreligge dokumentasjon for bruken av kapitalvarer gjennom året. Ved salg eller annen overdragelse skal avtaler om overdragelse av justeringsplikt/-rett være dokumentert.

15. Anleggsmidler – driftsmidler som bør aktiveres, nyinvesteringer?
Har du planlagt nyinvesteringer tidlig i 2022, kan du jo også sjekke muligheten for å gjennomføre dem før årsskiftet slik at du får skattemessige avskrivninger for hele 2021.

16. Balansen må dokumenteres
Bokføringsloven krever at alle balanseposter pr. 31.12 som ikke er ubetydelige, skal dokumenteres. Dette for å underbygge balansepostenes fullstendighet, realitet og nøyaktighet.
Les mer
17. Avstem merverdiavgiften
For å avstemme merverdiavgiften må du se på oppgjørskontoen for merverdiavgift (ofte konto 2740). Pr. 31.12. bør saldoen på denne kontoen være den samme som du skylder (eller har til gode) merverdiavgift for 6. termin. Dersom dette ikke er tilfellet, må det undersøkes hvorfor.
18. Tidsavgrensninger
Kartlegg alle periodiseringer som må gjøres ved å sammenligne mot fjorårets avsetning, analyser mot resultatposter og kontroller mot bilag påfølgende måned
Les mer

19. Pensjoner og forsikringer
Vær tidlig ute med å be forsikringsselskapet om å sende oversikt over den andelen av forsikringer som skal inn innrapporteres i a-meldingen på de ansatte. Da har du også grunnlaget som det skal beregnes arbeidsgiveravgift av.
Be forsikringsselskapet/aktuar om alle nødvendige beregninger når det gjelder kostnader og forpliktelser i forbindelse med fremtidige pensjonsforpliktelser.

20. Oversikt over biler
For selskaper med bil i næring skal det noteres kilometerstand pr. 31.12., biltype/modell og registreringsnummer.
21. Vurder egenkapitalsituasjonen
Styret skal etter aksjeloven påse at virksomheten til enhver tid har forsvarlig med egenkapital, men det er kanskje naturlig å ta en ekstra sjekk rundt årsskiftet etter hvert som «brikkene» faller på plass.
22. Aksjonærregisteroppgaven
I aksjonærregisteroppgaven melder du inn eventuelle endringer i hvem som eier aksjer, hva som er utdelt i utbytte gjennom året, kapitalendringer osv.
Les mer
23. Tvangsmulkt
Dersom du ikke sender inn pålagte oppgaver, ikke retter deg etter pålegg om bokføring eller ikke gir opplysninger etterspurt i en kontroll fra skatteetaten kan du bli ilagt tvangsmulkt.
24. Kvalitetssikre skattekostnaden
De fleste årsoppgjørsprogram gjør en automatisk skatteberegning, men det er uansett virksomheten som er ansvarlig for denne blir riktig og det er derfor viktig å kvalitetssikre beregningene.
Les mer

 

Nyttige linker på vår hjemmeside:
Aktuelle satser 
Faglige nyheter fra Revisorforeningen 
Infoskriv 
Våre ansatte 

Ta gjerne kontakt dersom det ønskes ytterligere opplysninger.

Infoskrivet er utarbeidet av revisorforeningen på vegne av sine medlemsbedrifter: