Vi bistår våre kunder med regnskapsmessig gjennomgang av virksomheter ved fusjoner, oppkjøp og andre overtakelser. På denne måten unngår du som kjøper å komme over negative overraskelser i etterkant av overtakelsen.

Ved en slik selskapsgjennomgang gjennomføres detaljerte analyser av virksomheten som vurderes kjøpt eller overtatt. Dermed blir du som potensiell kjøper bedre rustet til å ta de beslutninger du står ovenfor.

Hensikten med en selskapsgjennomgang:

En selskapsgjennomgang foretas i en rekke ulike situasjoner. Det kan gjøres for å:

  • Kunne planlegge en best mulig strategi for oppkjøpet eller fusjonen.
  • Identifisere risiko og avdekke faktiske forhold som kan føre til mislykkede oppkjøp.
  • Identifisere muligheter som følge av oppkjøpet.
  • Avdekke kritiske suksessfaktorer for videre vekst og drift.
  • Øke bransjekunnskap dersom oppkjøpet tar din virksomhet over i nye markeder.
  • Få objektive synspunkter på investeringen fra en uavhengig aktør.

Når kan due dilligence utføres?

Due dilligence kan utføres i forkant av fusjon eller oppkjøp. Da vil det utføres en analyse, basert på dialog og informasjonsutveksling mellom selger og kjøper. Som resultat av analysen vil kjøper ha et bedre grunnlag for å avgjøre hvorvidt kjøp eller fusjon vil være lønnsomt, hvilket prisnivå de skal legge seg på og hvordan grunnlaget best kan legges for vellykket fremtidig drift av virksomheten.

En analyse kan også gjennomføres i etterkant av oppkjøpet. Da sitter din virksomhet på all informasjon om aktuelle forhold, og det kan vurderes om avtalevilkårene er oppfylt eller om en eventuell erstatning kan kreves.

Ønsker du å få utført en selskapsgjennomgang? Ta kontakt i dag!