Taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved fastsettingen for inntektsåret 2018se Takseringsreglene 2018
Av endringer fra 2017 kan nevnes: 

Formue 

Er ikke annet bestemt i takseringsreglene for øvrig, skal formuesobjektenes verdi settes til omsetningsverdien 1. januar i skattefastsettingsåret. 

Driftsløsøre 

Formuesverdien for driftsløsøre (saldogruppene a, c og d) settes til 80 prosent av den skattemessig nedskrevne verdien ved utgangen av inntektsåret. Er saldoen negativ, settes formuesverdien til kr 0. Positiv saldoverdi reduseres dersom den skattepliktige påviser at den samlede faktiske verdien av driftsmidlene er lavere enn nedskrevet verdi. 

Verdsettelse av naturalytelser, særregler ved fastsettelse av fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil:
I særlige tilfeller hvor listeprisen klart ikke står i forhold til fordelen ved den private bruk, kan fordelen fastsettes ved skjønn.  Når standardfordelen for fri bil basert på listepris blir for høy, og firmabilordningen varer hele året, skal den skjønnsmessige fordelen settes til minimum kr 54 000. 

Avgrensning av representasjonskostnader: 

Fradrag for kostnader til uteservering, kan ikke overstige kr 474 per person.

 

Nye regler for rabatter i arbeidsforhold fra 2019, rabatter fra tredjeparter 

Rabatter, bruk av bonuspoeng og kick-back fra forretningspartnere, typisk kunder og leverandører, er skattepliktig. Dette omfatter også tilfeller der den ansatte kjøper varer eller tjenester, f.eks. flyreiser eller hotellovernattinger og får kostnadene refundert fra arbeidsgiver.

For rabatter mv. fra andre tredjeparter enn forretningspartnere er det ikke skatteplikt med mindre arbeidsgiveren gir noe tilbake til tredjeparten.

Dersom arbeidsgiver sponser eller bevilger midler til noen og de ansatte får rabatter som følge av dette er det skatteplikt dersom de ansatte ikke kunne fått tilsvarende rabatt på annet vis.
For ytterligere kommentarer, se de nye reglene her

 

Endringer i aksjeloven, ikrafttredelse 01/01/2019 

 • Aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet, trenger ikke å få årsregnskapet revidert i avviklingsperioden 
 • Det presiseres i aksjeloven § 6-14 at styret står for den daglige ledelsen når det ikke er ansatt daglig leder.  
 • Aksjeloven § 6-15 endres slik at det fremgår at daglig leders underretning til styret om selskapets virksomhet mv. kan gis på andre måter enn i møte eller skriftlig. Formålet er å tydeliggjøre at bestemmelsen er teknologinøytral og å gi selskapene større fleksibilitet når det gjelder hvordan rapporteringen foretas. 

Ikrafttredelse 01/03/2019 

 • Aksjeselskaper behøver ikke å angi kommunen der selskapet skal ha sitt forretningskontor i vedtektene. Unntaket gjelder ikke for allmennaksjeselskaper 
 • Ansvaret for å avvikle aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper hører under styret, og avviklingsstyret som eget selskapsorgan fjernes. 
 • Aksjeselskaper som har valgt bort revisjon får unntak fra kravene til at avviklingsbalansen, fortegnelsen, sluttoppgjøret og avviklingsregnskapet skal revideres 

Endringene knyttet til mellombalanse forventes først å tre i kraft når tekniske tilpasninger i Regnskapsregisteret er på plass. 

 • Mellombalanser som skal brukes som grunnlag for utdelinger etc. sendes til Regnskapsregisteret. Mellombalansene vil da bli offentlig tilgjengelig informasjon på samme måte som årsregnskap. Utdelinger etc. vil først kunne foretas når mellombalansen er registrert i og kunngjort av Regnskapsregisteret. 
 • Unntak fra kravet om å revidere mellombalanser for aksjeselskaper som har fravalgt revisjon 

Endringer i bokføringsforskriften fra 01/01/2019 

 • Kontantfakturadet kreves ikke registrering i et kassasystem dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokument (kontantfaktura) i samsvar med bestemmelser i bokføringsforskriften.  
 • Salgskvitteringer, det er ikke krav om utskrift av salgskvittering fra ubetjente automater, som drivstoff- og parkeringsautomater. 
 • Veldedige og allmennyttige organisasjoner, kan dokumentere kontantsalg med dagsoppgjør og eventuell annen tilgjengelig dokumentasjon, uavhengig av beløpsgrenser. Dermed vil det være opptellingen av kontanter som er dokumentasjonen for den delen av kontantsalget som blir betalt med sedler og mynt. 

Årsoppgjøret 2018 – dokumentasjon
Vi minner om at det ved utarbeidelse av årsregnskapet og næringsoppgaven er et krav at alle balanseposter skal dokumenteres.  Bokføringsloven regulerer kravet for å ivareta ekstern kontrollørs interesse.  Dette inkluderer også poster som utsatt skattefordel, utsatt skatteforpliktelse, betalbar skatt, goodwill, aksjonærlån, aksjer i datter- eller tilknyttet selskap, andre fordringer og gjeld. 

Dokumentasjon av varelager skal inneholde en spesifisert oppstilling over varens art, kvantum (med angivelse av måleenhet) og verdi for hver enkelt vare, samt en summeringskolonne for de spesifiserte verdiene.  Beregningsmåten for de spesifiserte verdiene, skal fremgå av dokumentasjonen.  Den regnskapsmessige og skattemessige verdien av varelageret skal fremgå av dokumentasjonen.  Originale lister på papir er oppbevaringspliktige og skal være datert samt signert av den som har foretatt tellingen. 

De som har varer/prosjekter i arbeid ved årsskiftet må utarbeide oversikt over disse.  Oversikten skal underbygges med prosjektregnskap, kalkyler eller lignende.  Er det gitt pristilbud må dette fremgå sammen med ferdigstillingsgrad. Plikten til å føre prosjektregnskap gjelder for alle prosjekter med anbudspris/antatt omsetningsverdi over kr 300 000 ekskl mva. Prosjektregnskapet må være integrert i hovedregnskapet.

 

Nyttige linker på vår hjemmeside:
Aktuelle satser
Faglige nyheter fra Revisorforeningen
Infoskriv
Våre ansatte

Ta gjerne kontakt dersom det ønskes ytterligere opplysninger.