logo stiansen

 

ENDRINGER STATSBUDSJETTET 2019 

SKATT
Formuesskatt – verdsettelsestidspunkt for aksjer
Ikke-børsnoterte aksjer i nystiftede selskaper skal ikke lenger verdsettes basert på aksjekapital og overkurs, men heller følge de samme reglene som andre ikke-børsnoterte aksjer. Dette innebærer at aksjene verdsettes til en forholdsmessig andel av selskapets samlede skattemessige formuesverdi, basert på de underliggende verdiene i selskapet. 

Verdsettelsestidspunktet for aksjer i selskaper som har vært involvert i en omvendt mor-datterfusjon eller en forenklet fusjon settes til den 1. januar i skattefastsettingsåret. 

Formuesverdi – næringseiendom eid gjennom selskap
Formuesskatten endres slik at næringseiendom eid indirekte gjennom et unotert aksjeselskap eller selskap med deltakerfastsetting medregnes til 100 prosent av dokumenterbar omsetningsverdi på selskapets hånd når sikkerhetsventilen benyttes.  Sikkerhetsventil, innebærer at man for sekundærboliger kan kreve å få formuesverdien nedsatt hvis den overstiger 96 prosent av dokumentert markedsverdi i 2019. 

Opsjonsskatteordningen for små oppstartselskap
Særreglene for opsjonsbeskatning i små oppstartsselskap utvides. Maksimalt antall ansatte i selskapene i opsjonsordningen for små oppstartsselskap økes fra 10 til 12, og maksimal opsjonsfordel per ansatt økes fra 500 000 kroner til 1 mill. kroner. 

Skattefunn
Den maksimale timesatsen for egenutført FoU-arbeid øker fra 600 til 700 kroner fra 2020.  Felles øvre grense for fradragsgrunnlaget på 25 millioner kroner både for egenutført og innkjøpt FoU. Felles fradragssats på 19 prosent uavhengig av bedriftsstørrelse. Fradragsretten begrenses til kjøp av FoU-tjenester fra land innenfor EØS og land som Norge har skatteavtale eller informasjonsutvekslingsavtale med. 

MVA
350-Kronersgrensen oppheves ved import av varer. Det opprettes en forenklet registrerings- og rapporteringsordning for beregning og betaling av merverdiavgift, der ansvaret legges på den utenlandske selgeren eller e-handelsplattformen som tilbyr varer til norske forbrukere. Ordningen skal gjelde for varer med verdi inntil 3 000 kroner. For forbrukere innebærer ordningen at merverdiavgiften er inkludert ved selve kjøpet. Når varene kommer til grensen, kan varene passere uten beregning og betaling av avgifter og toll.  

 Den forenklede ordningen innføres 1. april 2020, mens 350-kronersgrensen for mat og drikke mv. fjernes fra 1. januar 2020. 

 

ENDRINGER I AKSJELOVEN § 3-8 
Med virkning fra 01/01/2020 kan aksjeselskaper inngå avtaler med nærstående parter på kr 100 000 uten å følge særskilte saksbehandlingskrav.  Tidligere har minsteterskelen vært kr 50 000. 

I tillegg flyttes godkjenningskompetansen fra generalforsamling til styret. 


ÅRSOPPGJØRET 2019– dokumentasjon
Vi minner om at det ved utarbeidelse av årsregnskapet og næringsoppgaven er et krav at alle balanseposter skal dokumenteres.  Bokføringsloven regulerer kravet for å ivareta ekstern kontrollørs interesse.  Dette inkluderer også poster som utsatt skattefordel, utsatt skatteforpliktelse, betalbar skatt, goodwill, aksjonærlån, aksjer i datter- eller tilknyttet selskap, andre fordringer og gjeld. 

Dokumentasjon av varelager skal inneholde en spesifisert oppstilling over varens art, kvantum (med angivelse av måleenhet) og verdi for hver enkelt vare, samt en summeringskolonne for de spesifiserte verdiene.  Beregningsmåten for de spesifiserte verdiene, skal fremgå av dokumentasjonen.  Den regnskapsmessige og skattemessige verdien av varelageret skal fremgå av dokumentasjonen.  Originale lister på papir er oppbevaringspliktige og skal være datert samt signert av den som har foretatt tellingen. 

 De som har varer/prosjekter i arbeid ved årsskiftet må utarbeide oversikt over disse.  Oversikten skal underbygges med prosjektregnskap, kalkyler eller lignende.  Er det gitt pristilbud må dette fremgå sammen med ferdigstillingsgrad. Plikten til å føre prosjektregnskap gjelder for alle prosjekter med anbudspris/antatt omsetningsverdi over kr 300 000 ekskl mva. Prosjektregnskapet må være integrert i hovedregnskapet. 

 

Nyttige linker på vår hjemmeside:
Aktuelle satser
Faglige nyheter fra Revisorforeningen
Infoskriv
Våre ansatte
 

Ta gjerne kontakt dersom det ønskes ytterligere opplysninger.