Små foretak og årsberetning for 2017
Små foretak har fra og med regnskapsåret 2017 ikke lenger krav om å utarbeide en årsberetning.

Oppjustering av skattepliktig utbytte
I forbindelse med at skattesatsen på alminnelig inntekt er redusert fra 24% til 23%, er justeringsfaktoren for utbytte økt til 1,33 som innebærer en skattesats på 30,59% for utbytte mottatt i 2018.

Nye terskelverdier for fravalg av revisjon fra regnskapsåret 2018
Terskelverdien for driftsinntekter heves fra 5 til 6 mill kroner mens terskelverdien for balansesum heves fra 20 til 23 mill kroner. Terskelverdien for antall ansatte er uendret på 10. Forskriften trer i kraft fra 10. januar 2018 og departementet plikter heretter minimum hvert tredje år å prisjustere terskelverdiene. For ytterlige informasjon, se Forskriften.

De nye terskelverdiene gjelder fra regnskapsåret 2018 da beslutning om fravalg må være truffet innen balansedagen.

Registrering av juridiske personer m.m. i Enhetsregisteret fra 01/01/18
Det innføres en plikt for alle enheter som er registrert i Enhetsregisteret til å melde en elektronisk varslingsadresse til bruk for varsling etter Forvaltningsforskriften. Per i dag er en slik elektronisk varslingsadresse enten sms elle e-postadresse. For virksomheter som allerede har registrert en varslingsadresse i Altinn, gjøres den til enhetens elektroniske varslingsadresse, mens endringer gjøres via enhetens virksomhetsprofil i Altinn.

Elbil – endring i verdsettelsesrabatten fra inntektsåret 2018
Beregningsgrunnlaget ved fordel for privat bruk av arbeidsgivers vil settes til 60% av listepris.

Nyttige linker på vår hjemmeside:
Aktuelle satser
Faglige nyheter fra Revisorforeningen
Infoskriv
Våre ansatte

Ta gjerne kontakt dersom det ønskes ytterligere opplysninger.