Statsbudsjettet 2018
I forhold til det opprinnelige budsjettforslaget, er det foretatt følgende endringer på skatte- og avgiftsområdet:

  • Den særskilte rabatten i listeprisen for el-biler som brukes som firmabil videreføres, men rabatten reduseres fra 50 % til 40 %.
  • Maksimal opsjonsfordel etter den nye ordningen for opsjonsordninger i små, nyetablerte selskap (gründerbedrifter) øker fra foreslåtte kr 30 000 til kr 500 000.
  • Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner øker fra kr 30 000 til kr 40 000.
  • Grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift er økt til kr 70 000 pr ansatt/kr 700 000 pr organisasjon (fra kr 60 000/kr 600 000).
  • Mva-kompensasjonen til frivillige organisasjoner øker med kr 75 mill.
  • Det er enighet om at maskiner og tilbehør ikke lenger skal kunne ilegges eiendomsskatt (maskinskatten)

Skattesatser
Skattesatsen på alminnelig inntekt er reduseres fra 24% i 2017 til 23 % i 2018. Oppjusteringsfaktoren for eierinntekter blir 1,33 for 2018 slik at inntekter fra aksjer og selskapsandeler vil bli beskattet med 30,59 % fra 2018.

Trinnskatten, trinn 1 kr 169 000 (1,4%), trinn 2 kr 237 900 (3,3%), trinn 3 kr 598 050 (12,4%) og for trinn 4 kr 962 050 (15,4%).

Formuesskatt, verdsettingsrabatten for aksjer og driftsmidler og tilordnet gjeld er satt til 20 %.

Aksjesparekonto for privatpersoner fra 1. september 2017
Dette innebærer at privatpersoner kan investere i børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis samt aksjefond på en aksjesparekonto. Dette er en form for fritaksmetode for privatpersoner uten å gå veien om et investeringsselskap. På aksjesparekonto kan verdipapirene selges skattefritt og beskatningen utsettes til det tas ut mer midler enn det som ble skutt inn på kontoen (skattemessig kostpris på verdipapirene). Utbytte skattlegges løpende.

Det er vedtatt en overgangsregel (løper ut 2018) som gjør det mulig å overføre børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og andeler i visse verdipapirfond uten beskatning til aksjesparekonto.

Merverdiavgift
Den lave merverdiavgiften økes fra 10 % til 12 % fra 2018.  Dette innebærer at det blir økt sats på kringkastingsavgift, persontransport, overnatting, adgang til kino, museer fornøyelsesparker og store idrettsarrangementer.

Regnskapsloven – årsberetning
Små foretak har ikke lenger plikt til å utarbeide årsberetning. Dersom det er usikkerhet knyttet til forutsetningen om fortsatt drift skal dette opplyses i note. Endringen trer i kraft 01.01.2018, og får virkning for regnskapsåret 2017.

Plikten til å redegjøre for likestilling- og diskrimineringen i årsberetningen er vedtatt beholdt for foretak som ikke er små.

 

Nyttige linker på vår hjemmeside:
Aktuelle satser
Faglige nyheter fra Revisorforeningen
Infoskriv
Våre ansatte
Ta gjerne kontakt dersom det ønskes ytterligere opplysninger.