Skatte- og avgiftsendringer i 2021

I dette nyhetsbrevet kan du lese om vedtatte skatte- og avgiftsendringer for 2021. Hovedvekten av omtalen er lagt på viktige endringer for personlige skattytere. En tabellarisk oversikt over skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2020 og 2021 finnes på regjeringens nettsider.

Skatteendringer 2021

Forfall forskuddsskatt for personlig skattepliktige

Fristen for å betale forskuddsskatt for andre og fjerde termin forlenges med én måned, dvs. til henholdsvis 15. juni og 15. desember. Endringen gis virkning for forskuddsskatt som skrives ut fra og med inntektsåret 2021.

Formueskatt – utsatt betaling

For personlige bedriftseiere og aksjonærer er det gitt utsatt betalingsfrist av formuesskatt hvis årsresultatet er negativt i 2020.
Les mer

Skattefrie gaver og naturalytelser

Beløpsgrensen for årlige, skattefrie gaver i arbeidsforholdet økes fra 2000 kroner til 5000 kroner og vilkåret om at gaven må gis som en generell ordning i bedriften fjernes. Skattefri personalrabatt på 8000 kroner kan mottas i tillegg til den skattefrie gaven.
Les mer

Økt verdsettelsesrabatt på «arbeidende kapital»

Den såkalte verdsettelsesrabatten ved formuesfastsettelsen av aksjer, andeler i selskaper med deltakerfastsetting (ANS, DA og KS) og driftsmidler mv. (inkludert næringseiendom) ble økt fra 25 til 35 prosent i 2020. For 2021 økes rabatten til 45 prosent.

Formuesverdi fast eiendom

Terskelen for når man kan bruke den såkalte sikkerhetsventilen fjernes fra 2021. Det er tilstrekkelig å dokumentere at skatteetatens verdier er høyere enn markedsverdien.
Les mer

Boligverdi ved kommunesammenslåing

Skattytere som ved kommunesammenslåing har fått økt den beregnede verdien av boligen fordi endringene i kommunestrukturen gjør at de havner i en annen prissone i SSBs boligmodell, kan i en overgangsperiode bruke den beregnede verdien for 2019, justert for prisvekst. Denne endringen vil få virkning fra og med inntektsåret 2020.

Eiendomsskatt

Maksimal eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendom reduseres fra fem til fire promille fra 2021.

Lån fra personlig skattepliktige til selskaper

Mottatt utbytte justeres opp med en faktor. Fra 2021 vil denne oppjusteringsfaktoren også gjelde for renter som skal ekstrabeskattes.
Les mer

BSU – frikort

Personer som eier bolig, får ikke fradrag i skatt for midler som settes inn på BSU-konto i 2021 eller senere. Det maksimale årlige sparebeløpet økes fra 25 000 kroner til 27 500 kroner. Maksimalt sparebeløp på 300 000 kroner holdes uendret.
Les mer

Aksjer og opsjoner til ansatte

Skattefri fordel i form av underkurs ved ansattes erverv av aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet økes for 2021 slik at den skattefrie underkursen kan utgjøre inntil 25 prosent av markedsverdien av aksjen. Maksimal skattefri fordel av slik underkurs er 7500 kroner for inntektsåret 2021.
Les mer

Fradrag for investeringer i oppstartsselskap

Fradragsordningen for investeringer i oppstartsselskap utvides. Beløpsgrensen er økt til én million kroner pr. investor, og grensen for aksjeinnskudd i foretakene er økt til fem millioner kroner. Det er også åpnet for at ansatte og nærstående kan benytte ordningen. Endringene i beløpsgrensene gjelder fra og med inntektsåret 2020.

Utvidelsen som omfatter oppstartsselskapenes egne ansatte og nærstående, gjelder for inntektsårene 2020 og 2021.

Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser og andre skatteendringer

En tabellarisk oversikt over skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2020 og 2021 finnes på regjeringens nettsider. Vi gir en kort omtale av noen av endringene og noen andre skatteendringer.
Les mer


Merverdiavgiftsendringer 2021

Viderefører lav merverdiavgiftssats

Det er vedtatt å videreføre lav merverdiavgiftssats på 6 prosent til og med 30. juni 2021. Fra 1. juli 2021 blir satsen 12 prosent.

 

Avvikler mva-unntaket for alternativ behandling

Det er vedtatt å avvikle unntaket i merverdiavgiftsloven for alternativ behandling. Dette innebærer avgiftsplikt på omsetning og formidling av alternativ behandling fra 1. januar 2021.
Les mer

Innfører merverdiavgift på kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

Det er vedtatt å innføre merverdiavgift på kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling som ikke er medisinsk begrunnet og finansiert helt eller delvis av det offentlige fra 1. januar 2021.

 

Mva-fritak for dybdejournalistikk

Fra 1. juli 2020 er det innført merverdiavgiftsfritak på dybdejournalistikk. Fritaket er gjennomført ved at fritaket for aviser nå også omfatter elektroniske aviser, som i hovedsak inneholder tekst og stillbilder. Fritaket for aviser er videre utvidet til også å omfatte «dyptgående journalistisk produksjon og publisering av i hovedsak nyheter og aktualitetsstoff rettet mot allmennheten fra et avgrenset samfunnsområde».

Endret tidfesting av mva ved bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri

Det er vedtatt å åpne for at entreprenørene kan vente med å fakturere sine krav til arbeidet er fullført. Det vil gi en tilsvarende utsettelse av tidfestingen av merverdiavgift, og vil bidra til å redusere entreprenørenes likviditetsbelastning ved omtvistede krav. For delbetalinger som samsvarer med arbeidets fremdrift, skal salgsdokument likevel utstedes senest innen en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen.

Tilbakegående avgiftsoppgjør – utvidet frist

Et bygg må være leid ut innen seks måneder etter at byggetiltaket er ferdig for å kunne søke tilbakegående avgiftsoppgjør på kostnader til ny-, på- eller ombygging av den faste eiendommen som skal leies ut. Denne fristen er midlertidig utvidet fra seks måneder til tolv måneder.
Les mer

Andre avgiftsendringer

Her kan du også finne en oversikt over andre avgiftsendringer.
Les mer

Nyttige linker på vår hjemmeside:
Aktuelle satser 
Faglige nyheter fra Revisorforeningen 
Infoskriv 
Våre ansatte 

Ta gjerne kontakt dersom det ønskes ytterligere opplysninger.

 

Infoskrivet er utarbeidet av revisorforeningen på vegne av sine medlemsbedrifter: