logo stiansen

INFORMASJON Mars 2020

Grunnet den pågående korona-pandemien har myndighetene, som kjent for de fleste, kommet med en rekke tiltak for å dempe skadevirkningene når den økonomiske aktiviteten i samfunnet nærmer seg en stillstand. Vi har nedenfor samlet det vi mener er de tiltakene som er mest relevante, og viktige å være klar over, for våre kunder, som stort sett er små og mellomstore bedrifter og organisasjoner.

Hos oss er det tilnærmet vanlig drift. Ingen er foreløpig syke eller i karantene, men mange jobber fra hjemmekontor og noen har fått tilleggsoppgaver som deltidslærere for egne barn i småskole eller barnehage, noe som naturlig nok begrenser kapasiteten til en viss grad. Normalt er våre kunder og samarbeidspartnere hjertelig velkommen i våre lokaler, og vi benytter mye tid ute på kundebesøk. Det gjelder ikke nå. Vi tar ikke imot besøk, og vi går ikke på besøk. Men vi er så absolutt til stede på telefon og mail, og vil du se oss i øynene så kan vi sette opp et videomøte.

Vi vil også benytte anledningen til å ønske alle våre kunder og samarbeidspartnere en hverdag hvor vi beholder roen, bevarer helsen og viser omsorg for hverandre.

STATENS TILTAKSPAKKE
ble vedtatt 20/03/2020 og trer i kraft fra samme dag.

 

Satsendringer for merverdiavgift og arbeidsgiveravgift

Lav merverdiavgiftssats settes ned fra 12 til 8 % , foreløpig gjeldende fra og med 1.april 2020 til og med 31. oktober 2020. Lav sats omfatter persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre.

Arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng i to måneder, en termin. I Nord-Troms og Finnmark har man til vanlig en 0-sats på arbeidsgiveravgiften. I disse områdene er det enighet på Stortinget om en kompensasjon i tilsvarende periode, på kr 250 millioner.

 

Utsatt forfall for skatter og avgifter

Innlevering av mva-melding og betaling for 1. termin 2020 er utsatt fra 14. april til 10. juni 2020.

Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift for 2. termin utsettes fra 15. mai til 15. august 2020. Utsettelsen omfatter også lønnsdelen av finansskatten.

Forskuddsskatt for selskaper har fått utsatt innbetalingen som har forfall 15. april til 1. september 2020.

Selvstendig næringsdrivende kan utsette innbetaling at forskuddsskatten fra 15. mars til 1. mai. Selvstendig næringsdrivende med inntektsbortfall kan dessuten få nedjustert forskuddsskatten sin allerede fra første termin.

Skatteetaten stoppet automatisk tvangsmulkt for a-meldingen

Det betyr at arbeidsgivere ikke blir sanksjonert hvis a-meldingen kommer etter fristen. I første omgang er tvangsmulkt stoppet for a-melding med leveringsfrist 5. mars 2020.

 

Permisjon

Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20. De som er permitterte og fortsatt mottar lønn fra arbeidsgiver går over på ny ordning fra og med 20. mars.

Arbeidsgiverperioden reduseres fra 15 til 2 dager. Staten tar deretter over inntektssikring av den permitterte. Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt ved ikrafttredelsen slipper flere dager med lønnsplikt.

Permitteringer vil skje med varsel på to dager, deretter 2 dager arbeidsgiverperiode med ordinærlønn, og deretter 18 dager med lønn fra staten. Etter utløpet av disse periodene vil det bli utbetalt dagpenger for resten av permitteringsperioden. Arbeidstaker gis rett til dagpenger allerede fra 40 % permittering, mot permitteringsgrad over 50 % tidligere.

Lærlinger som permitteres gis rettigheter på linje med andre permitterte.

Det ble vedtatt en økning av dagpengene til 80% for de med inntekt opp til 3G og 62,4% av den delen av grunnlaget som er mellom 3G og 6G. Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, oppheves.

Dagpengegrunnlaget beregnes ut fra bruttoinntekt de siste 12 eller 36 månedene, avhengig av hva som gir høyeste utbetaling.

Permitterte kan motta dagpenger i inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder, ved hel eller delvis permittering hos samme arbeidsgiver. Departementet kan i forskrift gi adgang til å forlenge perioden permitterte har rett til dagpenger.

Finansdepartementet har fullmakt til å gi nærmere bestemmelser om hvordan endringene i arbeidsgiverperioden skal kunne gjøres gjeldende for permitteringer som er iverksatt før ikrafttredelsen.

 

Sykmelding

Stortinget har vedtatt å begrense arbeidsgiverperioden for sykelønn til 3 dager. Deretter overtar staten.

 

Omsorgspenger

Stortinget har vedtatt en dobling av ordningen med omsorgspenger og en reduksjon av arbeidsgiverperioden, også her til 3 dager.

Midlertidig innføre rett til å overføre omsorgspenger til den andre foresatte for foresatte i familier der personer på regjeringens liste over kritiske samfunnsfunksjoner og nøkkelpersonell, og som må jobbe som følge av pandemien.

 

Selvstendige næringsdrivende og frilansere

Disse vil få kompensasjon fra staten for inntektsbortfall etter 17 dager, med ca 80% av gjennomsnitt av siste tre års inntekt, begrenset opp til 6G. Disse vil også få sykepenger etter 3 dager med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Når det gjelder omsorgspenger vil de få utbetaling fra staten etter 4 dager og etter samme dekningsgrad som for sykepenger.

 

Tilbakeføring av selskapsunderskudd

Midlertidig adgang til å tilbakeføre underskudd i 2020 mot skattlagt overskudd de to foregående årene, tilsvarende ordning som ble innført under finanskrisen. Forslaget omfatter aksjeselskaper som har gått med overskudd i 2018 eller 2019 og som får underskudd i 2020. Forslaget omfatter også utenlandske selskaper som er begrenset skattepliktig til Norge.

Forslaget omfatter ikke personlig næringsdrivende, for disse gis det en utsettelse av innbetaling av forskuddsskatt.

Skatteverdien av underskuddet for 2020 vil først bli utbetalt ved skatteoppgjørene i 2021, men regjeringen forventer at tiltaket vil gjøre at banker vil være mer villig til å yte kortsiktig lån.

Regjeringen foreslår at det settes en beløpsgrense på MNOK 30 og at tilbakeføringsadgangen skal være begrenset til positiv alminnelig inntekt for de to foregående inntektsårene. For selskap som har fisjonert i underskuddsåret, dvs 2020, skal det skje en fordeling av beløpsgrensene mellom overdragende og overtakende selskap i fisjonen. Det gis for øvrig også særregler for fisjons- og fusjonstilfellene.

Tilbakeføringsadgangen foreslås gjennomført etter en modell med skattefradrag i inntektsåret 2020 for underskudd oppstått i 2020. Det beregnes et skattefradrag på 22 % på grunnlag av årets underskudd, begrenset til positiv alminnelig inntekt for de to foregående årene og begrenset til et underskudd på MNOK 30. Dette innebærer at skattefradraget vil være maksimalt MNOK 6,6 for de to årene.

Fradraget skal gis automatisk uten noe krav fra skattyter.

 

Utsatt frist for betaling av formuesskatt

Regjeringen foreslår å innføre utsatt betaling av formuesskatt på formue i virksomhet med negativt årsresultatet i 2020, slik at bedrifter med underskudd skal slippe å utbetale utbytte til eierne for å dekke formuesskatten. Dette er en tilsvarende ordning som ble gitt i inntektsårene 2016 og 2017.

Dersom skattyter eier aksjer i et morselskap som utarbeider konsernregnskap, gjelder ordningen kun dersom konsernregnskapet viser negativt resultat i 2020. Ordningen gjelder videre bare dersom formuesskatten som kan utsettes basert på underskudd i årsregnskapet for 2020, er minst 30 000 kroner.

For å benytte seg av ordningen må skattyter selv i 2021 søke om utsettelse innen innleveringsfristen for skattemeldingen 2020. Dette gjelder også om skattyter har søkt og fått innvilget redusert forskuddsskatt.

Ordningen gjelder både for eiere i aksjeselskaper, og selvstendig næringsdrivende.

Den som benytter seg av ordningen skal betale rente. Rentesatsen er foreløpig ikke satt.

 

Anstrengt likviditet – alternativer

Her er det tre hovedalternativer

  1. kutte kostnader
  2. be om tilførsel fra banker og eiere
  3. forhandle med kreditorene

Prioritering av betalinger kan normalt gjøres, men det er ikke er lov til å utbetale lønn uten samtidig å avsette forskuddstrekk.  Dersom likviditetsutfordringene blir mer langsiktige og det er risiko for at egenkapitalen går tapt, må man huske å likebehandle kreditorene. Av hensyn til ansatte og kreditorer bør man også vurdere oppbud (konkurs) i tide.

 

Fortsatt drift – omtale i note

Foretak som er små etter regnskapsloven, og dermed ikke pliktig til å utarbeide årsberetning, er pålagt å opplyse om usikkerhet om fortsatt drift det foreligger en usikkerhet. I den nåværende situasjon der koronakrisen vil være en hendelse etter balansedagen som får store konsekvenser for mange virksomheter og truer eksistensen til en del, vil terskelen for å skulle omtale fortsatt drift i note være lavere enn normalt. Vi oppfordrer alle, uansett gode eller dårlige resultater i 2019, til å tenke gjennom hvordan den oppståtte situasjon påvirker muligheten for virksomhetens eksistens og mulighet for fortsatt drift med en horisont på et år. Dette bør man kort formulere noen setninger om i note til regnskapet dersom det finnes et snev av usikkerhet i dagens situasjon.

 

Avholdelse av styremøter og generalforsamling uten møte

I utgangspunktet er det et krav om at styremøtet der årsregnskapet behandles skal være et fysisk møte. Det er nå åpnet opp for at dette kan behandles på annen måte (via skriftlig eller elektronisk kommunikasjon). Likeledes åpnes det opp for at generalforsamlinger og årsmøter i allmenaksjeselskaper, aksjeselskaper, stiftelser og samvirkeforetak skal kunne avholdes uten et fysisk møte. Dog kreves at sakene behandles på en betryggende måte. For øvrig minner vi om aksjelovens

  • 5-7 som på generelt grunnlag åpner for å avholde generalforsamling uten fysisk møte.

 

Nyttige linker på vår hjemmeside:
Aktuelle satser
Faglige nyheter fra Revisorforeningen
Infoskriv
Våre ansatte

 

Nyttige linker i forbindelse med korona-virus:

  • Revisorforeningens temaside som oppdateres løpende: se her
  • Regjeringens temaside, se her

 

Ta gjerne kontakt dersom det ønskes ytterligere opplysninger