Frister for registrering i Foretaksregistret
Elektroniske meldinger om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober. Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger innsendt elektronisk til Foretaksregisteret etter 12. desember kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.

Meldinger på papir som gjelder vedtak om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling bør være mottatt hos Foretaksregisteret innen 1.oktober. Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger på papirskjema som kommer til Foretaksregisteret etter 30. november kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av 2020.

Kontantstøtten/kompensasjonsordningen
Foretak som har hatt betydelig omsetningsreduksjon kan søke om tilskudd for mars til og med august 2020. Fristen for å søke kompensasjon for mars, april og mai er utløpt, men innsendte og vedtatte søknader, kan endres.  Søknader for juni til og med august må leveres innen 31/10/2020. Ta kontakt om det er spørsmål tilknyttet dette. Se også nyttig linker nedenfor:

Den midlertidige ordningen med tilskudd til bedrifter som tar egne permitterte tilbake i jobb er fastsatt. Tilskudd gis for juli og august for bedrifter med et omsetningsfall på minst 10 %.
Lønnsstøtteordningen – tilskudd for bedrifter som tar permitterte tilbake i jobb

Skattefunn-prosjekter
Godkjente prosjekter kan ved behov søke om en utvidelse av prosjektperioden ved å sende inn en ny søknad. Denne må sendes inn året etter at opprinnelig godkjenning er utløpt.
I tilfeller hvor prosjekter må forlenges som følge av problemer pga. Covid-19, kan bedriften be om ett års forlengelse gjennom en ny Skattefunn-søknad etter at sluttrapport er sendt inn i 2021. Begrunnelsen for utsettelse oppgis i sluttrapport samt i ny søknad.
Les mer på Skattefunn.no.
Kostnader som er pådratt før godkjennelse av prosjektet inngår kun i grunnlaget for SkatteFUNN-fradrag hvis kostnadene er pådratt i samme inntektsår som godkjennelsen ble gitt, jf. FSFIN § 16-40-6 annet ledd tredje punktum.

Startavskrivning for investeringer i maskiner
Formålet med denne midlertidige regelen er å stimulere til nye investeringer i 2020 og skape vekst i økonomien etter virusutbruddet i Norge.

Muligheten for forhøyet avskrivning vil gjelde driftsmidler som føres i saldogruppe d og som blir kjøpt fra og med 20. juli til og med 31. desember 2020. Det er et vilkår at driftsmiddelet ikke er ervervet fra nærstående slik dette er definert i skatteloven § 6-41 femte ledd.
For ytterligere informasjon

Fradrag for investeringer i oppstartsselskap utvides
Endringene i beløpsgrensene gjelder fra og med inntektsåret 2020. Hver investor kan investere en million kroner. Aksjeinnskudd i foretakene er økt til fem millioner kroner. Det er nå åpnet for at ansatte kan benytte ordningen for inntektsårene 2020 og 2021.

Skattefri fordel ved kjøp av aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet
Arbeidstaker kan kjøpe aksjer til underkurs i arbeidsgiverselskapet. Den maksimale skattefrie fordelen økes fra kr 3 000 til kr 5 000 kroner. Endringen trådte i kraft i juni med virkning fra og med inntektsåret 2020.
Les mer i Prop 126 L (2019-2020).

Formuesskatt, økt rabatt og utsatt betaling
Verdsettelsesrabatten i formuesskatten økes for aksjer, driftsmidler mv. (herunder næringseiendom) fra 25 til 35%  med virkning fra inntektsåret 2020.
Les mer i Prop 126 L (2019-2020).

Det er også vedtatt en midlertidig ordning om utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Denne gjelder for personlige eiere når virksomheten har regnskapsmessig underskudd.
Les mer i Prop 53 LS (2019-2020).

Selskapsunderskudd kan tilbakeføres midlertidig
Det er vedtatt en midlertidig adgang til å tilbakeføre underskudd i 2020 mot skattlagt overskudd de to foregående årene. Grunnlaget for tilbakeføring er kun underskudd oppstått i 2020. Underskudd fra tidligere år som er fremført til 2020, gir ikke grunnlag for tilbakeføring.
Ordningen innebærer at selskapene får utbetalt et beløp tilsvarende skatteverdien av det tilbakeførte underskuddet. Det er ikke nødvendig å sende endringsmelding for 2019 og/eller 2018. Fradraget gis automatisk. Utbetalingen kommer først i 2021 i forbindelse med skatteoppgjøret for inntektsåret 2020 (med renter etter ordinære satser).

Nyttige linker på vår hjemmeside:
Aktuelle satser 
Faglige nyheter fra Revisorforeningen 
Infoskriv 
Våre ansatte 

Ta gjerne kontakt dersom det ønskes ytterligere opplysninger.