logo stiansen

 

I krisen næringslivet står i nå med inntektsbortfall og permitteringer, oppstår det mange spørsmål og praktiske utfordringer som løpende må håndteres.

Regjeringen og Stortinget har i ukene etter at koronakrisen rammet, fremmet og vedtatt en rekke ulike tiltak for å avhjelpe situasjonen. Noen av tiltakene gjelder allerede, andre vil bli vedtatt og tre i kraft på et senere tidspunkt.

Regjeringen har nå lagt frem et forslag til kostnadskompensasjonsordning for virksomheter som har tapt hele eller store deler av omsetningen som følge av koronakrisen. Det er antagelig den viktigste saken som omtales i dette nyhetsbrevet.

Det er ikke alltid like lett å få oversikt over hva som gjelder og for hvem.
I det vedlagte nyhetsbrevet prøver vi å gi deg oversikt over og innsikt i de viktigste tiltakene.

Vi håper dette kan være til hjelp. Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål eller trenger bistand fra oss.

Ordningen med kontantstøtte for bedrifter
Regjeringen har lagt frem sitt forslag til kontantstøtte for bedrifter som har mistet en vesentlig del av sin omsetning grunnet koronakrisen. De hardest rammede virksomhetene, som har mistet all omsetning, vil kunne få dekket opp til 90 prosent av sine uungåelige faste utgifter. Det jobbes mot å åpne en søknadsportal rundt 17. april der bedrifter skal kunne søke og få sine søknader og utbetalinger behandlet automatisk.  Les mer om dette.

“Kontantstøtten” til næringslivet – Slik forbereder du deg til søknadsportalen åpner
Søknadsportalen skal etter planen åpnes 17. april. Allerede nå er det en del ting du bør gjøre for å være best mulig forberedt. Les mer

Lav mva-sats er redusert til 6 % i perioden 1. april til 31. oktober 2020
Det er vedtatt midlertidig å endre lav momssats fra 12 % til 6 % med virkning fra og med 1. april til 31. oktober 2020. Leveringstidspunktet er bestemmende for hvilken mva-sats som skal brukes i forbindelse med faktureringen. Les mer

Skattefritak for koronarelaterte naturalytelser
Enkelte midlertidige naturalytelser som mottas som følge av koronasituasjonen for å opprettholde driften til arbeidsgiver (f.eks. gjennom hjemmekontor), er skattefrie. Det fremkommer i en uttalelse fra Skatteetaten

Utgangspunktet vil da være at slike ytelser ikke vil utløse skatteplikt for arbeidstakere og rapporteringsplikt og arbeidsgiveravgift for arbeidsgiver. Det legges videre til grunn at arbeidsgiver er nærmest til å vurdere om ytelsen er begrunnet i opprettholdelse av driften og reduksjon av smitte.

Firmabil under permittering
Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse om beskatning av firmabil under permittering som innebærer at en ansatt kan unngå beskatning selv om bilen står parkert hjemme. Les mer

Forskuddsskatt personlige skattytere utsatt
For personlige skattytere med forskuddsskatt er betalingsfristen for første termin med opprinnelig forfall 15. mars, utsatt til 1. mai 2020. For å unngå at forfall for første termin kommer for nært opp til forfall for andre termin, vil departementet fastsette at betalingsfristen for andre termin utsettes fra 15. mai til 15. juli 2020. Forskuddsskatten som skal betales i 2020, vil etter dette forfalle til betaling i fire like store terminer 1. mai, 15. juli, 15. september og 15. november.

Kravet til besøkshyppighet for enslige pendlere under koronasituasjonen
Kravet til besøkshyppighet for enslige pendlere kan fravikes under koronautbruddet, skriver Skatteetaten i en uttalelse.
For pendlere som er 22 år eller mer, regnes hjembesøk «vanligvis» ikke som pendling når de foregår sjeldnere enn hver tredje uke. Dette kravet kan imidlertid fravikes når det foreligger spesielle forhold, f.eks. spesielle arbeidsforhold, svak økonomi eller sykdom som gjør det rimelig å lempe på minstekravet.

Skatteetaten har i en uttalelse fastslått at dagens situasjon med koronavirus gjør at det kan foreligge slike spesielle forhold som gir grunn til å fravike dette kravet. Dette vil for eksempel klart være tilfellet når hjemreise ikke er mulig på grunn av stengte grenser, manglende flyavganger eller at hjemreise vil medføre karantene i 14 dager.

Gjennomføring av digitale møter og generalforsamling
Gjeldende regelverk åpner for at det på en rekke områder kan gjennomføres møter og fattes vedtak på andre måter enn ved fysisk deltakelse. Dette gjelder blant annet gjennomføring av styremøte og generalforsamling.

En del av dette er omtalt i en artikkel på Nærings- og fiskeridepartementet sine nettsider.
Det er nå fastsatt midlertidige forskrifter gitt i medhold av koronaloven som åpner for at saksbehandlingen i styret, generalforsamlingen, bedriftsforsamlingen og andre foretaksorganer kan skje uten fysiske møter. Les mer

Garantiordningen for lån til SMB er godkjent
Den statlige garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter er nå godkjent av ESA. Det er bankene som kan innvilge lån under ordningen, der staten garanterer for 90 prosent av lånebeløpet.

Finansdepartementet har fastsatt en forskrift som åpner ordningen også for større bedrifter, herunder bedrifter med mer enn 250 ansatte.

Kontakt din egen bank for nærmere informasjon om søknadsprosessen og om du kvalifiserer for denne typen lån. De enkelte bankene vil etter hvert legge ut informasjon om dette. Her kan du for eksempel lese hva Danske Bank skriver om dette.

Omgjøring av utbyttevedtak som følge av koronapandemien
Besluttet utbytte som pga. koronaepidemien omgjøres i perioden mellom generalforsamlingsvedtaket og utbetalingstidspunktet, skal ikke skattlegges, under visse forutsetninger.

Dette fremgår av en uttalelse fra Skattedirektoratet avgitt 31. mars 2020.

I utgangspunktet skal aksjeutbytte innvinnes og skattlegges på vedtakstidspunktet, uavhengig av når utbyttet faktisk utbetales. Dette gjelder også når utbyttet ikke utbetales som følge av betalingsproblemer hos selskapet, og selv om generalforsamlingen senere omgjør vedtaket om utdeling av utbytte. Les mer

Endring av utbytteforslag
Aksjelovene stiller krav om at styret skal påse at selskapet til enhver tid har forsvarlig egenkapital og likviditet. Kravet har stor betydning i forbindelse med utbytteutdeling. Styret har et løpende ansvar for denne vurderingen. Dersom det er foreslått utdeling av utbytte eller konsernbidrag, kan det på grunn av økt usikkerhet før generalforsamlingen er avholdt, bli aktuelt å endre styrets forslag til utdeling.
Lovene er ikke eksplisitt på om styret må avlegge et nytt regnskap i slike situasjoner før generalforsamlingen gjennomføres, eller om styrets vurdering kan kommuniseres på en annen måte. Styret må uansett sørge for at det nye forslaget blir kommunisert på en betryggende måte til alle aksjeeierne før generalforsamlingen.

Hvordan en permittering gjennomføres
I disse dager er det mange som er tvunget til å vurdere permittering av ansatte, helt eller delvis. Her kan du lese litt om hva du må gjøre før permitteringsvarsel sendes de ansatte. Les mer

Utvider egenmeldingsperioden
Retten til bruk av egenmelding for arbeidstakere utvides til 16 dager. Dette gjelder alle typer sykefravær. Retten til å bruke egenmelding kan forsvinne dersom arbeidsgiveren har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom. Regelen har virkning fra og med mandag 16. mars.

Arbeidsgiver plikter å forskuttere sykepenger
For fravær fra arbeidet som skyldes koronapandemien, skal arbeidsgiver betale sykepenger i et tidsrom på opptil tre kalenderdager. Det følger av midlertidig forskrift (FOR-2020-03-20-368) at
NAV dekker deretter sykepenger fra og med dag fire. Arbeidsgiver plikter imidlertid å forskuttere sykepenger fra og med dag fire til og med dag 16, med rett til refusjon fra NAV, ifølge en midlertidig forskrift.

Gunstigere å kombinere dagpenger og sesongarbeid i landbruket
Det innføres en ordning der dagpengemottakere som arbeider i landbruket, bare trenger å føre halvparten av timene på meldekortet.

Les mer om dette hos Landbruks- og matdepartementet.

Diverse fra koronapakke 3
31. mars vedtok Stortinget blant annet å be Regjeringen om å:
• innføre en midlertidig ordning med startavskrivning for saldogruppe d (bl.a. for industri) fra 20 til 30 %
• etablere en egen midlertidig skattemessig saldogruppe for skip (utenfor tonnasjeskatteordningen) i nærskipsfart, med en avskrivningssats på 20 %
• gjeninnføre det tidligere fritaket for CO2-avgift for ikke-kvotepliktig sektor for elektrolyse og metallurgiske prosesser for industrien
• utsette innbetaling av særavgifter for drivstoffbransjen til juni 2020 utsetter innbetaling av særavgifter for bryggerinæringen til juni 2020
• komme tilbake med et forslag om en ny modell for opsjonsbeskatning for oppstartselskaper
• komme raskt tilbake med et konkret forslag til kompetansehevingstiltak

 

Nyttige linker på vår hjemmeside:
Aktuelle satser
Faglige nyheter fra Revisorforeningen
Infoskriv
Våre ansatte

 

Nyttige linker i forbindelse med korona-virus:

  • Revisorforeningens temaside som oppdateres løpende: se her
  • Regjeringens temaside, se her

 

Ta gjerne kontakt dersom det ønskes ytterligere opplysninger