INFORMASJON
Pr
18.4.2020
I nyhetsbrevet finnes en oppdatering om de aller siste tiltakene som er foreslått eller vedtatt for å avhjelpe forskjellige problemstillinger som har oppstått i forbindelse med koronakrisen.

Kompensasjonsordning.no åpen fra 18. april
Søknadsportalen for kompensasjonsordningen åpner lørdag 18. april. Ordningen skal gi hjelp til foretak som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet. Foretak som er pålagt å stenge av staten vil kunne søke først.

 

Forskrift for kompensasjonsordningen for bedrifter
Forskriften som blant annet forklarer hvem som kan søke, vilkår for å få tilskudd, tilskuddets størrelse, utbetaling av ev. tilbakebetaling av uriktig utbetalt tilskudd, kan leses her.

 

Utsatt leveringsfrist for skattemeldingen til 31. august
Fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august.

 

Krisepakken til kultur og idrett – søknadsfrist 21. april
Søknadsfristen for å søke kompensasjon for tapte inntekter på grunn av korona avlyste, stengte eller utsatte arrangement er allerede 21. april.
Les mer

 

Slik må bedriften håndtere midlertidig lav mva-sats
Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse med viktige avklaringer om hvordan lav mva-sats på 6 % fra 1. april skal håndteres i praksis. Les mer om hva noen av de viktigste avklaringene gjelder.

 

Viktige avklaringer om mva og husleie
Det oppstår ofte spørsmål om hvordan merverdiavgiften skal behandles når utleier i forbindelse med korona-krisen gir husleiefritak, rabatt på husleien eller henstand med å betale. Finansdepartementet har nylig kommet med noen viktige avklaringer.

 

Frist for ordinær generalforsamling kan overstyres
Foretak som har fastsatt i sine vedtekter at ordinær generalforsamling/årsmøte skal avholdes tidligere enn lovens frister, får mulighet til å utsette i år.

 

Utsatt betaling av særavgifter
Betalingsfristen for særavgifter som skulle vært innbetalt i april og mai 2020 er utsatt til 18. juni 2020.

 

Inntektssikring for frilansere og selvstendig næringsdrivende
En midlertidig ordning med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere, er vedtatt. Ordningen sikrer 80 % av gjennomsnittlig inntekt (som ikke gir rett til dagpenger) de siste tre år opp til seks ganger grunnbeløpet (G) i Folketrygden (pr. 1.5.2019 er 1 G 99 858 kroner). Ordningen omfatter de som har hatt bortfall av inntekt 16. mars eller senere. Kompensasjonen skal inntre fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet.
NAV er i gang med å lage en digital løsning som gjør at utbetalingene kan skje automatisk. Denne skal være tilgjengelig i begynnelsen av mai.

 

Yrkesskadeerstatning ved koronasmitte
Helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb dekkes fra 1. mars 2020 av yrkesskadeerstatningen. Det er også klargjort at ansatte på hjemmekontor fortsatt skal være sikret yrkesskadedekning i folketrygden, på samme måte som om de var på sin vanlige arbeidsplass. Ved en eventuell skade vurderes saken på samme måte som i alle andre yrkesskadesaker.

 

Kan nektes sykepenger ved selvpåført karantene
Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt en ny forskrift slik at personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger.

 

Ikke tvangsmulkt for a-melding med frist 6. april
Det blir ikke ilagt tvangsmulkt i a-ordningen for a-melding med leveringsfrist 6. april.

 

Permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger
Arbeidsgivere kan beslutte at permitterte ansatte skal kunne fortsette som medlemmer i pensjonsordningen. Adgangen til å beslutte dette skal gjelde for arbeidsgivere i privat sektor som i dag har ordninger hvor ansatte skal meldes ut av pensjonsordningen dersom de permitteres som følge av driftsinnskrenkninger mv.Arbeidsgiver kan velge om de permitterte ansatte fortsatt skal være omfattet av pensjonsordningens forsikringsdekninger. Permitterte som ikke får videreført sine forsikringsdekninger, får rett til å tegne en egen individuell forsikring (fortsettelsesforsikring). De ansatte får i alle tilfeller fordelen av at arbeidsgiver betaler for administrasjon og forvaltning av de ansattes pensjonsmidler så lenge de er medlemmer i ordningen.

 

Digitalt skjema for permitteringer
I forbindelse med pandemien har NAV utviklet en ny digital løsning for arbeidsgivere som må permittere og si opp ansatte.

 

Vil forhindre unødvendige konkurser
Regjeringen foreslår å endre reglene for gjeldsforhandling for å hjelpe levedyktige bedrifter som nå rammes av akutt svikt i inntektene.

 

Gründere og vekstbedrifter kan søke på milliardpakke
Innovasjon Norge har åpnet for at norske bedrifter kan begynne å søke på en tiltakspakke med tilskudd, lån og investeringskapital. Pakken er på nærmere fem milliarder kroner, der halvparten er rettet mot styrking av gründere og vekstbedrifter.

 

Fritak for arbeidsgiveravgift ved forskuttering og refusjon av stønad
Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift av lønnskompensasjon som permitterende arbeidsgiver har forskuttert i form av lønn i stønadsperioden. Fritaket gjelder bare så langt arbeidsgiver får refusjon for utbetalt lønn. Dette fremgår av en midlertidig forskrift av 16. april 2020.

 

Nyttige linker på vår hjemmeside:
Aktuelle satser 
Faglige nyheter fra Revisorforeningen 
Infoskriv 
Våre ansatte 

Nyttige linker i forbindelse med korona-virus:
Revisorforeningens temaside som oppdateres løpende: se her
Regjeringens temaside, se her

Ta gjerne kontakt dersom det ønskes ytterligere opplysninger.

Dette infoskrivet finner du også på vår hjemmeside www.stiansen.no