Nedenfor er en oversikt over viktige endringer som gjelder skatt og avgift i 2024. Noen andre endringer i satser og regelverk som påvirker næringsliv og arbeidsliv, omtales også.En tabellarisk oversikt over skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2023 og 2024 finnes på regjeringens nettsider.
Der finnes det også en oversikt over avgiftssatser for disse årene.

Skatteendringer 2024
Som ventet ble det ikke fremmet forslag om store endringer i skatteopplegget for 2024. Det ble bl.a. ikke fremmet noen forslag fra skatteutvalgets utredning, NOU 2022:20 (Torvik-utvalget).
Skattesatser på inntekt
Skattesatsen for alminnelig inntekt holdes uendret (22 %).Personfradraget øker fra 79 600 kroner til 88 250 kroner. Det innebærer en skattelette på om lag 1 900 kroner for alle. I motsatt retning går forslaget om at minstefradragene i lønn/trygd og pensjon videreføres nominelt fra 2023.

Trygdeavgiftssatsene på lønn/trygd og næringsinntekt reduseres med 0,1 prosentenhet, mens trinnskattsatsen øker med 0,1 prosentpoeng på de tre høyeste trinnene. Satsen i trinn 3 i Finnmark og Nord-Troms blir den samme som i resten av landet, samtidig som finnmarksfradraget økes, se nedenfor. Det skjer noen justeringer i innslagspunktene for trinnskatten. Den vesentligste endringen er at innslagspunktet for trinn fem i trinnskatten (skattesats 17,6 prosent) reduseres til 1 350 000 kroner.

Skattesatsen for utbytte og aksjegevinster er uendret (37,84 %), men det er nå presisert at oppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte og -gevinster mv. (1,72) også skal gjelde ved utbetalinger til dødsbo.

Formue
Skattesatser og innslagspunkt holdes uendret. Det samme gjelder verdsettelsesreglene. Ved beregningen av formuesverdier verdsettes formuen til:

 • Primærbolig 25 pst.
 • Delen av primærbolig som overstiger 10 mill. kroner 70 pst.
 • Sekundærbolig (og tilordnet gjeld) 100 pst.
 • Aksjer (inkl. næringseiendom) og tilordnet gjeld 80 pst.
 • Driftsmidler (og tilordnet gjeld) 70 pst.
 • Øvrig formue 100 pst.

Næringseiendommer
Det innføres en ny «rabatt» ved verdsettelsen av næringseiendommer utenfor de fire største byene (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger) ved at kalkulasjonsrenten økes med 1 prosentenhet. Dette vil redusere formuesverdien med om lag 10 prosent.

Endringen skal få virkning fra 2024 – også for aksjonærer som eier aksjer i ikke-børsnoterte selskaper med næringseiendom, der grunnlaget for verdsettelsen er selskapets skattemelding for inntektsåret 2023. Skattedirektoratet vil utarbeide nærmere veiledning om dette.

Arbeidsgiveravgift
Den såkalte «kompetanseskatten», altså 5 % ekstra arbeidsgiveravgift på lønnsinntekter over 750 000 kroner, skulle ifølge statsbudsjettet for 2023 være midlertidig. Det var ventet at den kanskje skulle oppheves fra 2024. Det skjer ikke, men regjeringen vil starte en forsiktig nedtrapping ved at innslagspunktet heves til 850 000 kroner.Det såkalte fribeløpet i den differensierte arbeidsgiveravgiften er økt fra 500 000 til 850 000 kroner per år. Dette vil få betydning bl.a. for arbeidsgiveravgiften for foretak i økonomiske vansker i distriktene og foretak i sone 1a ved at disse kan benytte differensiert arbeidsgiveravgift opp til et beløp der differansen mellom ordinær sats (14,1 prosent) og den lavere satsen når opp i fribeløpet.

Tidligere var det et lavere fribeløp for godstransport på vei. Det er opphevet fra 2024.

Fradrag
Pendlerfradrag, reisefradrag mv.
Satsen for fradrag og skattefri dekning av kost for opphold på brakker og pensjonat, og hybel uten kokemuligheter, økes fra 250 kroner til 400 kroner. Kostsats for langtransportsjåfører ved fravær fra hjemmet i 24 timer, økes fra 350 kroner til 400 kroner per døgn.Fradraget for fagforeningskontingent øker fra 7 700 til 8 000 kroner.
Det gjøres endringer i sjøfolkfradraget slik at flere omfattes.

Avskrivninger
Grensen for direkte utgiftsføring av kostnad til erverv av driftsmidler har vært 15 000 kroner helt siden 1992. Fra 2024 økes denne til 30 000 kroner. Den samme grensen vil gjelder for avskrivning av rest på saldo.

Inntil nå har elvarebiler hatt en avskrivningssats på 30 %. Fra 2024 skal slike varebiler avskrives med den samme satsen som andre varebiler, 24 %.

Nord-Troms og Finnmark
Det særskilte fradraget i Finnmark og Nord-Troms økes fra 20 550 kroner til 30 000 kroner. I motsatt retning foreslås det at satsen i trinn 3 i trinnskatten for skattytere i Finnmark og Nord-Troms blir den samme som i resten av landet. Disse har til nå hatt 2 prosentpoeng lavere trinnskattsats i i trinn 3 (intervallet fra 670 000 til 937 900 kroner).

Ingen «monsterskatt» i 2024
Forslaget til nye særregler for såkalt privat konsum i selskaper som ble sendt på høring i 2022, er utsatt nok en gang. Forslaget gjelder aksjonærer som kontrollerer minst 50 % i et selskap som eier eller disponerer boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly eller helikopter som ikke utelukkende brukes i virksomheten og vil innebære en kraftig beskatning både av selskapet og av aksjonærene. Det har vist seg å være krevende å lage treffsikre avgrensninger, så departementet må arbeide videre med forslaget. Det tas sikte på å fremme et forslag i 2024, med ikrafttredelse i 2025, skriver departementet i statsbudsjettet.Formålet med forslaget har vært å få slike eiendeler ut av selskapet og i stedet bli eid privat. Selskaper med slike eiendeler bør derfor selge eller dele ut slike eiendeler senest i løpet av 2024 for å unngå å bli rammet av den nye skatten. Som vi ser, tar altså myndighetene fortsatt sikte på å fremme et slikt forslag.

Skatt – datoer og frister i 2024
Avgiftsendringer
Endring i avgiftsfritak for elektroniske aviser
Elektroniske aviser kan fra 1. januar 2024 ha et større innhold av levende bilder og lyd. Grensen endres fra at aviser «i hovedsak» skal inneholde tekst eller stillbilder, til at aviser må inneholde «en overveiende andel tekst og stillbilder» for at den elektroniske avisen skal være omfattet av merverdiavgiftsfritaket for aviser. I praksis innebærer endringen at kravet til innholdet av tekst eller stillbilder reduseres fra 80 pst til mer enn 50 pst.
Avvikling av det midlertidige deklarasjonsunntaket for varer under 350 kroner
I 2020 ble 350-kronersgrensen for toll- og avgiftsfri innførsel av varer avviklet. For varer med verdi til om med 3 000 kroner er plikten til å beregne og betale merverdiavgift pålagt den utenlandske tilbyderen (selgeren) av varen gjennom VOEC-ordningen. Det har vært et midlertidig deklareringsunntak for varer med verdi under 350 kroner. Dette midlertidige unntaket gjelder ikke for næringsmiddel, restriksjonsbelagte varer og særavgiftspliktige varer. For slike varer ble 350-kronersgrensen avviklet 1. januar 2020. Fra 1. januar 2024 er det midlertidige deklareringsunntaket avviklet for alle varer.Som ledd i avviklingen er det innført en plikt for transportører til å gi opplysninger om VOEC-nummeret for varer omfattet av VOEC-ordningen elektronisk til tollmyndighetene, kravet til å omfattes av ordningen med samlefortolling er redusert og det er innført en månedlig oppgjørsordning for varer som blir samlefortollet.

Noen andre endringer
Forsinkelsesrente og standardkompensasjon
Forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 12,5 prosent fra 1. januar 2024. Finansdepartementet har samtidig fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner for første halvår 2024 til kr 470.
Rettsgebyret
Rettsgebyret fra 1. januar 2024 er fastsatt til kr 1 277. Rettsgebyret har blant annet betydning for fastsettelse av gebyrer og tvangsmulkt etter skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven.
Finansdepartementets oversikt over endringer i lover og forskrifter
Endringer i særavtalen for reiser fra 2024
Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og hovedsammenslutningene i staten er blitt enige om enkelte endringer i «særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands» fra 1. januar 2024. Bl.a. øker bilgodtgjørelsen fra kr 4,48 til kr 4,90, mens diettsatsen for reise med overnatting øker til kr 940.Det er også enighet om nye satser for dekning av udokumenterte utgifter til kost på reise utenfor Norge for 2024. Nytt av året er at for mange av landene er satsene angitt i lokal valuta.

Skattemessig behandling
Den trekkfrie og skattefrie delen av godtgjørelse er fastsatt av Skattedirektoratet i den såkalte «satsforskriften». Mottatt godtgjørelse som overstiger satsen etter stasforskriften er skattepliktig arbeidsinntekt og inngår i grunnlaget for forskuddstrekk.

 

Digital selskapsetablering
Brønnøysundregistrene har i samarbeid med finansnæringen etablert tjenesten «Digital selskapsetablering». De tre første aktørene på tjenesten er Sparebank 1, Folio og DNB. Brukerne kan nå registrere sin bedrift enklere ved å gjøre det for eksempel i nettbanken sin eller i et regnskapsprogram.
Les merBrønnøysundregistrene har også lanseres det digitale Løsøreregisteret på ny plattform. Tidligere ble pant og tinglysninger registrert manuelt, nå skjer registreringene digitalt og umiddelbart i Løsøreregisteret, og informasjonen er tilgjengelig i sanntid.
Les mer

Tjenesten «Mine krav og betalinger» på skatteetaten.no
Ved å logge inn på «Min side» på skatteetaten.no og tjenesten «Mine krav og betalinger» kan virksomheten, revisor og regnskapsfører nå få en samlet oversikt over skatte- og avgiftskrav for sine kunder:

 • Betalte krav
 • Ubetalte krav
 • Tilgodebeløp som er brukt til å dekke andre krav (motregninger)
 • Betalingsinformasjon
 • Betalingshistorikk
NAV – Regelendringer og satser fra 2024
På nav.no finner du en oversikt over de viktigste endringene i regelverk og satser fra 1. januar 2024. Oversikten vil bli fortløpende oppdatert, med forbehold om at det kan komme endringer.
Arbeids- og inkluderingsdepartementet – viktige regelendringer