Endringer i aksjelovgivningen,se http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/nl-20130614-040.html

 1. Elektronisk stiftelse av aksjeselskaper som åpner for at stifterne som alternativ til papirdokumenter kan benytte Foretaksregisterets elektroniske løsning for stiftelse.
 2. Opphevelse av kravet om en åpningsbalanse når aksjeinnskuddet kun består av penger.
 3. Færre krav til hva vedtektene skal inneholde. Minimumskrav er; selskapets foretaksnavn/ kommune hvor selskapet skal ha sitt forretningskontor/selskapets virksomhet/aksjekapitalens størrelse/aksjenes pålydende (nominelle beløp)
 4. Alle aksjeselskaper kan ha ett styremedlem, og behøver ikke ha daglig leder eller varamedlem til styret.
 5. Enklere å avholde generalforsamling, for eksempel via telefon/ved å sende e-poster/ved andre forenklede behandlingsmåter. Forutsetningen er at alle aksjeeierne er enige om en slik behandlingsmåte
 6. Mer fleksible regler for utdeling av utbytte.
  • Opphevelse av regelen om at det ikke kan utdeles utbytte hvis egenkapitalen er lavere enn ti prosent av balansesummen.
  • Opphevelse av reglene om overkursfond som bundet egenkapital.
  • Mer fleksible regler for når det kan utdeles utbytte, man trenger ikke å vente til det er fastsatt årsregnskap. Beregningen foretas på grunnlag av selskapets sist godkjente årsregnskap. Utbytte kan også fastsettes på grunnlag av en revidert mellombalanse.
  • Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte.
  • Mer liberale regler for et selskap til å gi finansiell bistand i forbindelse med en tredjepersons kjøp av selskapets aksjer og for et selskaps adgang til å kjøpe sine egne aksjer.
  • Som en motvekt til at det blir færre begrensninger i forhold til å dele ut utbytte, blir det stilt større krav til reell vurdering av selskapets økonomiske stilling. Det stilles krav til at selskapet til enhver tid skal ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Tidligere var det bare krav om forsvarlig egenkapital som fremgikk direkte av lovteksten. I tillegg er det nå en direkte henvisning fra bestemmelsen om hva som kan deles ut i utbytte til bestemmelsen om forsvarlig egenkapital og likviditet.

Alle endringene trer i kraft fra 1. juli 2013, bortsett fra pkt 1 som trer i kraft når Foretaksregisterets elektroniske løsning er på plass, antakelig ikke før tidligst i 2014

Endringer i bokføringsforskriften,fra 28/06/2013, se http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/lover_regler/forskrifter/2013/forskrift-om-endringer-i-forskrift-1-des.html?id=731909

 • Grensen for selskaper som anses som bokføringspliktige med få transaksjoner økes fra 300 til 600 bilag per år.
 • Salgsdokument som utstedes innen de femten første virkedager i måneden, kan angi siste dato i foregående måned som dokumentasjonsdato, forutsatt at varen eller tjenesten er levert på dette tidspunktet.
 • Ved utleie av fast eiendom hvor det utstedes salgsdokumenter på papir for flere perioder på samme tidspunkt, kan dokumentasjonsdato settes lik forfallsdato.
 • Det er spesifisert at elektronisk salgsdokument skal utstedes i format som ikke enkelt lar seg redigere.
 • I kapittelet om kontantsalg defineres nå også betalingskort og kontanter.
 • Det har kommet krav om at all registrering på kassaapparatet av salg som har skjedd i forbindelse med opplæring skal dokumenteres. Dette skal også fremgå av dagsoppgjøret.
 • Kravet til angivelse av kjøper på kjøpsdokumentasjonen ved kontantkjøp fra detaljist gjelder ikke når det er betalt med den bokføringspliktiges betalingskort.
 • Det har kommet skjerpede regler rundt sikkerhetskopi av elektronisk regnskapsmateriale, og det skal foreligge en fortegnelse over hva som er kopiert, hvor ofte kopieringen utføres og hvor kopien og originalen oppbevares.
 • Regelen vedrørende tilbakeholdt beløp for bygge- og anleggsbransjen er gjeninnført. Tilbakeholdt beløp (innestående) kan tas med i det salgsdokumentet som utstedes i forbindelse med avslutningen av arbeidet.
 • Det er nå spesifisert at prosjektregnskap skal inneholde prosjektkode.
 • Krav til oppbevaring og sporbarhet av prosjektregnskap og timelister er skjerpet.
 • I bransjene restaurant/serveringsvirksomhet, frisørvirksomhet/skjønnhetspleie og bilpleie/bilverksted stilles nå krav om at det på disse arbeidsplassene skal føres og oppbevares en daglig oppdatert personalliste over hvilke personer som til enhver tid er på jobb.
 • I den nye forskriften har det kommet to nye delkapitler som regulerer krav til salgsdokument og kunde- og leverandørspesifikasjon for finansvirksomhet samt forsikringsselskaper og pensjonsforetak.

Ta gjerne kontakt dersom det ønskes ytterligere opplysninger.