Revisjonsplikt
Forslag til endring i lovreglene om revisjonsplikt for små foretak
Lovendringen vil tidligst ha effekt fra regnskapsåret 2011. Dette betyr at årsregnskap for 2011 ikke trenger revisjon for selskap som omfattes av fritaket. Regnskapsmessig har dermed lovendringen effekt fra 1. januar 2011. Før lovendringen er vedtatt og trer i kraft, vil alle AS måtte ha en oppført revisor på vanlig måte.

Fakta om fritak fra revisjonsplikten
Forslaget fjerner revisjonsplikten for AS som oppfyller alle disse tre kriteriene:

  • Mindre enn 5 millioner kroner i årlig omsetning.
  • Eiendeler er mindre enn 20 millioner kroner.
  • Selskapet har mindre enn 10 gjennomsnittlige årsverk i løpet av året.

Må vedtas i generalforsamling, dvs revisor må «velges bort»
Selskap som oppfyller kravene til fritak av revisjon må vedta at selskapet ikke skal ha revisor. Selskap som ikke fatter en slik beslutning vil fortsatt ha revisjonsplikt.

Viktige begrensninger
Et holdingselskap (eller annet selskap som eier majoriteten av, eller av andre grunner har bestemmende innflytelse over et annet foretak) må fortsatt ha revisor.
Alle selskaper som er under tilsyn fra offentlig organ må ha revisor (advokater, stiftelser, regnskapskontorer, revisorer etc)

Myndighetene kan kreve revisjon
Myndighetene kan pålegge revisjon av regnskapet. Lovforslaget innebærer at likningskontorene kan kreve full revisjon av regnskap i AS der årsregnskapet ikke synes å være i henhold til loven eller god regnskapsskikk og -praksis. Tvungen revisjon skjer på selskapets egen regning. Selskapet må selv finne revisor og vil få dagbøter dersom fristene for revisjonen ikke overholdes.

En aksjonær som representerer mer enn 10 prosent av aksjene i et AS, kan kreve en begrenset revisjon av regnskapet.

Se Link til Prop 51L

Vi vil løpende orientere om utviklingen videre. Dersom det er ønskelig å diskutere forholdet, ta gjerne kontakt med oss.

Nye satser fra Skattedirektoratet
Her finner du link til aktuelle satser via vår hjemmeside.

Aktuelle satser a jour pr 01.01.2011

Kontakt oss >>