Formuesverdsettelse av utleid næringseiendom – kalkulasjonsfaktor for 2009
Kalkulasjonsfaktoren til bruk ved formuesverdsettelse av utleid næringseiendom etter Finansdepartementets skatteforskrift § 4-10-5, er fastsatt til 0,09 for inntektsåret 2009.

Tekniske installasjoner i bygg
Med virkning fra og med inntektsåret 2009 er faste, tekniske installasjoner i bygg skilt ut i en egen saldogruppe (j) med en avskrivningssats på 10 %. Ved forskrift 20. august 2009 om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14, er det gitt overgangsregler vedrørende utskillelsen. Etter denne skal som hovedregel 40 prosent av saldoverdien for bygg i saldogruppe h og i som er skattemessig aktivert til avskrivning før 31.12.2008, henføres til ny saldogruppe j. For bygg som er skattemessig aktivert til avskrivning etter 31.12.2008 skal fordelingen skje etter faktisk kostpris.

Skattefunnordningen
Det er vedtatt med virkning fra og med inntektsåret 2009 at taket på beregningen av støtte til forskning og utvikling (FoU) gjennom Skattefunnordningen heves. Taket på egenutført FoU er hevet fra kr 4 mill til kr 5,5 mill pr inntektsår mens taket for innkjøpt FoU er hevet fra kr 8 til 11 mill.

Overtidsmat/utgiftsgodtgjørelse-trekkfrie matpenger ved mer enn 12 timers sammenhengende fravær fra hjemmet
Arbeidstakere som har så langt fravær (minst 12 timer) fra hjemmet at de må spise ett måltid ekstra om dagen utenfor hjemmet, kan fra arbeidsgiver trekkfritt få dekket sine kostnader til overtidsmat, men begrenset til Skattedirektoratets sats på kr 81 for 2010 (kr 78 for 2009). Godtgjørelser som overstiger dette beløp skal innberettes i kode 149-A. Matpenger på inntil kr 81/78 per dag skal innberettes i kode 849.

Blir overtidsmaten betalt med arbeidsgivers kredittkort eller faktura til arbeidsgiver, vil kun medarbeiderne med arbeidsdag inkl reise under 12 timer bli innberettet i kode 110-A.

Dersom matpengene er regulert gjennom arbeidsavtale hvor arbeidstaker skal motta utgiftsgodtgjørelse, skal medarbeideren med fravær fra hjemmet på minimum 12 timer bli innberettet med kr 81/78 i kode 825, og det overskytende i kode 149-A. Øvrige ansatte vil få hele beløpet innbrettet i kode 149-A.

«Pizza-skatten» er sendt til vurdering i Finansdepartementet uten at det har kommet noen signaler om endringer så langt.

NYTT FRA 2010

Pensjon – skatteplikt for engangsutbetalinger av IPA
Det er vedtatt endringer i reglene om beskatning av engangsutbetaling fra pensjonsavtale etter lov om individuell pensjonsordning.

Fri bil
Beløpsgrensen er fastsatt i § 5-13-1 i Skattedirektoratets forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven. Fordel ved privat bruk av firmabil for 2010 fastsettes til 30 % av bilens listepris som ny inntil kr 261 600 og 20 % av overskytende listepris. For biler eldre enn 3 år pr 1. januar i inntektsåret, er beregningsgrunnlaget 75 % av bilens listepris.

Tilsvarende satser for el-biler er grunnlaget 50 % inntil bilen er 3 år for deretter å bli redusert til 37,5 %.

Skjermingsrenten som skal benyttes ved beregning av skjermingsfradrag for aksjonærmodellen og deltakermodellen i henhold til skatteloven §§ 10-12 og 10-42, er fastsatt til 1,3 % for inntekståret 2009.

Maksimal skjermingsrente som benyttes ved fastsettelse av skjermingsfradrag i forbindelse med beregning av personinntekt for personlig næringsdrivende (foretaksmodellen) i henhold til skatteloven § 12-12, er fastsatt til 1,8 % for inntekståret 2009.

Normrenten for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver er fastsatt til 2 % for januar og februar og 2,25 % for mars og april 2010.

Tilleggsforskudd
Fristene for betaling av tilleggsforskudd etter skattebetalingsloven samordnes slik at den blir den samme for private skatteytere og næringsdrivende, dvs til 31. mai.

Tilleggsskatt
Tilleggsskatt brukes når de uriktige/ufullstendige opplysningene medfører/kunne ha medført for lav brutto formue/alminnelig inntekt/personinntekt eller for høy gjeld/inntektsfradrag/skattefradrag eller bruk av for lave skatte-/avgiftssatser mv. Unnskyldningsgrunnene som fritar for tilleggsskatt, f.eks. sykdom eller uerfarenhet, skal anvendes i større utstrekning enn i dag.

For anvendelsen av tilleggsskatt opp til og med 30 % er det ikke noe vilkår at skattyteren har utvist skyld. Det er tilstrekkelig å konstatere at opplysningene er uriktige eller ufullstendige, se likevel nedenfor. Skjerpet tilleggsskatt kan ilegges med hhv 45 % eller 60 %.

Forsinkelsesavgift
Ved forsinket innlevering av selvangivelsen kan avgiften maksimalt bli kr 15.000.

Ny metode for verdsettelse av bolig og ikke utleid næringseiendom i 2010
Det innføres en ny metode for å verdsette bolig for formuesskatteformål og næringseiendom som ikke leies ut.

Den nye metoden for verdsettelse av ikke-utleid næringseiendom skal i hovedsak bygge på observerte utleieverdier for tilsvarende utleid næringseiendom. Observerte utleieverdier er grunnlaget for fastsettelsen av et sjablonsystem for verdsettelsen. Det er foreslått at kvadratmetersatser skal variere ut i fra geografisk beliggenhet og eiendomstype. Grunnlaget for beregning ligningsverdien av eiendommen vil dermed bli den fastsatte kvadratmeterprisen multiplisert med arealet. Formuesverdien skal være 40 % av dette grunnlaget.

Formuesverdien kan maksimalt utgjøre 60 % av eiendommens markedsverdi. Markedsverdi kan dokumenteres med relevant takst, eller salgspris for sammenlignbare eiendommer i området.

Boliger inndeles i to typer, primærbolig og sekundærbolig. Primærbolig er den boligen skatteyter har sitt faste opphold. Sekundærbolig er boliger utover primærboligen som ikke defineres som nærings- eller fritidseiendom.

Tilsvarende sjablonregler her, dvs kvadratmeterpris som varierer med boligens geografiske beliggenhet, alder, størrelse og type (enebolig, småhus eller leielighet). Sjablonen skal baseres på prisstatistikk for omsatte boliger og oppdateres årlig. Primærboliger verdsettes til 25 % av anslått omsetningsverdi per kvadrattmeter mens sekundærboliger verdsettes til 40 % av anslått omsetningsverdi per kvadratmeter.

Maksimal ligningsverdien på 30 % av markedsverdi videreføres for primærboliger. For sekundærboliger settes denne til 60 % av markedsverdi.

Formuesbeskatning
Bunnfradraget i formuesskatten økes fra kr 470 000 til kr 700 000. Ektefeller som lignes under ett får økt bunnfradraget fra kr 940 000 til kr 1,4 mill.

Merverdiavgift
Ny merverdiavgiftslov og merverdiavgiftsforskrift trer i kraft 1. januar 2010. Merverdiavgiftssatsene beholdes uendret i 2010. Den generelle merverdiavgiftssatsen er dermed fortsatt på 25 %, satsen på mat er på 14 %, og den reduserte satsen som blant annet gjelder persontransporttjenester er på 8 %.

Registrering i mva-manntallet
Bankkonto- og telefonnummer skal opplyses ved søknad om registrering i mva-manntallet. Samordnet registermelding skal ikke innsendes før beløpsgrensen er nådd, jf. mval. § 14-1 første ledd, jf. § 2-1.

Det er pålagt å vedlegge dokumentasjon for oppnådd beløpsgrense ved søknad om registrering. Det vil ikke være teknisk mulig å få levert samordnet registermelding elektronisk via Altinnportalen uten å vedlegge dokumentasjon.

Spesielle regler gjelder ved forhåndsregistering: De som har anskaffelser over kr 250 000 vedlegger dokumentasjon på dette uten videre forklaring. De som skal forhåndsregistreres av praktiske årsaker for eksempel ved varehandel, må skrive dette i et vedlegg.

Kontakt oss >>