Ny bokføringsstandard om dokumentasjon av balansen
Bokføringsloven krever at det skal foreligge dokumentasjon for alle balanseposter med mindre de er ubetydelige. I bokføringsforskriften kapittel 6 er det gitt nærmere dokumentasjonskrav til enkelte balanseposter. Det generelle kravet til dokumentasjon av balansen er kortfattet, og gir lite veiledning knyttet til hva som kreves for å ha tilfredsstillende dokumentasjon av balansen. NBS 5 utdyper de generelle kravene til dokumentasjon av balansen, samt kravene til dokumentasjon av avsetninger, nedskrivninger mv. i bokføringsforskriften § 6-4.

Formålet med å dokumentere balansen, er å underbygge balansepostenes fullstendighet, realitet og nøyaktighet. Dokumentasjon av balansen skal omfatte eiendeler, egenkapital og gjeld, og alle balanseposter skal dokumenteres med mindre de er ubetydelige. For bokføringspliktige som er regnskapspliktige skal dokumentasjon av balansen underbygge regnskapsmessige verdier. I tillegg skal skattemessige verdier i ligningsoppgaver dokumenteres, dersom disse avviker fra regnskapsmessige verdier og ikke er dokumentert i ligningsoppgavene for øvrig. For bokføringspliktige som er ikke er regnskapspliktige skal dokumentasjon av balansen underbygge skattemessige verdier i ligningsoppgavene.

Balansepostene kan dokumenteres på ulike måter, og standarden gir eksempler på hva som anses som et tilfredsstillende nivå for dokumentasjon av ulike balanseposter.

Ikrafttredelse
Standarden får virkning for regnskapsår som begynner 1. januar 2015 eller senere, men det oppfordres til tidligere anvendelse.
Registrering i Foretaksregisteret innen årsskiftet
For raskere saksbehandling og enklere signeringskrav oppfordres det til at samordnet registermelding sendes inn elektronisk via Altinn.

Første melding vedrørende beslutning om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt av Foretaksregisteret innen 20. oktober. Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger som sendes elektronisk må være registret innen 10. desember for inneværende år.

Ta gjerne kontakt dersom det ønskes ytterligere opplysninger.